Vi vil det brede samarbejde

Fanø Lokalliste er en tværpolitisk liste. Vi kan derfor fokusere på de nære udfordringer uden at være bundet af landspolitiske interesser.

Fanø Lokalliste vil i det kommende Byråd være garant for det brede samarbejde, der kan være med til at udvikle øen med respekt for historien og med øje for fremtiden.

Børn og unge

Vi vil understøtte og udvikle kommunens pasningstilbud, herunder sikre at normeringerne følger med børnetallet.
Forsat udvikling af Skole og SFO.  Eleverne skal opleve skoletiden som et trygt fundament for voksenlivet.
Støtte op om udvikling af klubtilbud, samt støtte op om foreningsarbejdet på idrætsområdet, herunder optimale faciliteter for foreningernes virke. 

Ældre- og sundhedsområdet  

Vi vil sikre at det nye byråd går i gang med projekt nyt plejehjem/renovering af bestående plejehjem allerede fra januar 2022.
Seniorboliger bør indtænkes i dette projekt.
Vi vil have fokus på kvalitet i vores genoptræningstilbud.
Personlig pleje og hjælp skal i videst muligt omfang udføres af kommunalt personale

Bosætning

Vi vil have fokus på et varieret udbud af boligformer herunder flere lejeboliger.  Der er måske behov for at vi får en egentlig boligpolitik i kommunen.
Færgepriserne skal holdes i ro i forhold til de borgere der dagligt pendler fra Fanø til jobs i fastlandet.
Bosætningskampagne skal igangsættes og gerne prioriteres overfor de der daglig pendler ind til øen.

Kultur og Natur

Vi vil fortsætte samarbejdet om Nationalpark Vadehavet og UNESCOs Verdensarv og samtidig sikre, at dette arbejde tilgodeser borgere og erhvervsliv. 
Vi vil fortsat støtte op om og gerne udvikle kulturskolesamarbejdet med Esbjerg Kommune.
Vi vil understøtte og udvikle vores forskelligartede kulturtilbud sammen med de frivillige og til alle aldersgrupper.
Vi skal passe på naturen og vil derfor arbejde for at naturplejen tilbageføres til Fanø Kommune.

Turisme og Bæredygtighed

Vi er optaget af, at udviklingen på turismeområdet sker med øje for kvalitet og ikke kvantitet.
Synliggørelse af samarbejdet i turistdestination Vadehavskysten - Esbjerg/Fanø.
Vi skal sikre bæredygtighed og ser gerne en debat om hvor mange turister øen kan bære set i forhold til natur, infrastruktur samt fortsat rum til kommunens borgere.
Bæredygtighed skal tænkes ind i fremtidige løsninger på bl.a. energi, klima og trafikområdet. Kommunale biler og bussen skal være eldrevne.

Byggeri og infrastruktur

Vi vil have fokus på at der ved ombygning og nybyggeri i såvel byerne som land- og sommerhusområderne bygges med respekt for naturen samt bestående byggeri. Vi skal have større fokus på såvel byggehøjde, placering og omfang af byggeri i forbindelse med kommende revisioner af kommuneplanen.
Vores cykelstier trænger til renovering – vi ser gerne dette arbejde igangsat i 2022.
Et brugerpanel skal inddrages i forbindelse med udarbejdelse af køreplanerne for bussen ikke kun primære brugere men også turisterhvervet.
En ny trafikplan skal indeholde lavere hastighedsgrænser og tage hensyn til de svage trafikanter.

Social ansvarlighed

Fanø Lokalliste har fokus på at borgerne får en ordentlig og rigtig behandling i den kommunale administration i kommunen såvel i forbindelse med forløb der varetages af Jobcenteret i Esbjerg.
Vi vil derfor sikre at kommunens medarbejdere, der er kommunens vigtigste ressourcer, har de rigtige kompetencer og oplever at blive værdsat.
Vi skal turde hjælpe hinanden og støtte op om de der har en svær tid pga. arbejdsløshed, sygdom eller andet.

X ved Henning Kjærgaard

Liste L 

Fanø Lokalliste 

Social ansvarlighed og samarbejde

Fordi vi tror på social ansvarlighed, vil vi…

 • Understøtte grundlaget for skole og fritidstilbud med fokus på sundhed, rummelighed, trivsel og læring.
 • fortsat undersøge mulighederne for at etablere indendørs svømmefaciliteter.
 • have fokus på forebyggelse og genoptræning samt de sociale relationer i seniorlivet.
 • arbejde for at udbud i Fanø Kommune ikke kun vælges ud fra laveste pris, men også kan omfatte sociale klausuler og bæredygtige alternativer.

Fordi vi fokuserer på udvikling på hele øen - med respekt for historien og øje for fremtiden, vil vi…

 • arbejde for at der bliver udarbejdet en professionel handleplan for udvikling af turismen i samarbejde med foreninger og erhverv, således at Fanø forbliver en attraktiv feriedestination.
 • arbejde for et varieret udbud af boliger og byggegrunde til private og erhverv – herunder fokus på lejeboliger.
 • arbejde for gode tilbud til borgere på hele øen – også de, der har valgt at bosætte sig i sommerhusene.

Fordi vi satser på Fanø som kultur- og natur Ø, vil vi…

 • sikre at Fanøs erhvervsliv får mest muligt ud af brandet Nationalpark og UNESCOs Verdensarv.
 • udvikle Kulturskolen og Kulturrygsækken, som er helt særlige for Fanø.
 • understøtte og udvikle vores forskelligartede kulturelle tilbud sammen med de frivillige og til ALLE aldersgrupper.

Fordi vi ønsker en grøn og sikker Ø, vil vi…

 • prioritere en ren ø og gode basisfaciliteter for gæsterne samt bæredygtige tekniske løsninger.
 • arbejde for forøget trafiksikkerhed, bedre veje og parkeringsforhold.
 • arbejde for det optimale antal færgeafgange og holde Færgen fast på forbedret service og snarlig indførsel af el-færger.
 • forsat prioritere opsparing til digeforhøjelser. Samtidig skal vi opstarte et projekt, der gør digerne til et sted vi bruger og ikke blot en mur.

Fordi - sammen kan vi mere…

Kommune, erhvervsliv og frivillige skal i fællesskab søge at udvikle faciliteter, aktiviteter og servicetilbud. Vi skal turde satse på åbenhed i byrådet. Vi skal tænke på tværs og nedbryde administrative barrierer og fastlåste handlingsmønstre. 

Nyheder

1, juni 2021 - Referat fra Generalforsamlingen i Fanø Lokalliste – afholdt den 25. maj 2021 

1. Merete valgtes til ordstyrer og referent 

2. Kassererens regnskab, der forelå skriftligt på generalforsamlingen godkendtes 

3. Bestyrelsens beretning v/formanden, der også forelå skriftlig til generalforsamlingen, godkendtes 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1. suppleant – på valg var 

Merete Engsted, Kristine Kaas der ikke ønskede genvalg og Susanne Veje, der var villig til at modtage genvalg. 

Susanne Veje genvalgtes. 

Øvrige 2 pladser samt suppleantposten er indtil videre vakante. 

(NB Merete er efterfølgende genindtrådt i bestyrelsen) 

5. Valg af revisor – Lise Sønnichsen genvalgtes. 

6. Budgettet, der forelå skriftligt til generalforsamlingen godkendtes. Det besluttedes at fastholde kontingentet på 100 kr. årligt. 

7. Ingen forslag til behandling 

8. Under evt. drøftedes evt. valgsamarbejde med Radikale Venstre, der havde kontaktet Lokallisten herom. Lokallisten kan evt. indgå i et sådant samarbejde. 

9. Kandidatliste til kommunalvalget i november 2021. Indtil videre er eneste kandidat på listen Henning Kjærgaard. Det aftaltes at der annonceres efter interesserede kandidater. Det besluttedes, at listen opstiller kandidaterne sideordnet.

30. april 2021 - Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling og Opstillingsmøde i Fanø Lokalliste

Der indkaldes hermed til generalforsamling og opstillingsmøde i Fanø Lokalliste. 

Sted: Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 19.00 i Fællesrummet i Sognegården i Sønderho. 

Dagsorden iflg. vedtægter, som findes på hjemmesiden www.fanolokalliste.dk - her

Der vil på mødet ligeledes blive opstillet kandidater til kommunalvalget 16. november 2021.

Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen og opstillingsmødet - medlemskab kan tegnes på dagen.

Forslag der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde tirsdag d. 23. maj 2021 på e-mail fanolokalliste@gmail.com

Vel mødt 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Fanø Lokalliste

4. november 2017 - Fanø Lokalliste er socialt ansvarlige og sætter menneskelige relationer i centrum

Fanø lokalliste sætter kernevelfærden for de ældre, for familierne og de socialt udsatte i centrum.

Fanø Lokalliste ønsker, at borgerne skal opleve at bo i en kommune hvor forebyggelse, sundhedsfremmende tiltag samt socialt ansvar står øverst på den politiske dagsorden.

Vore ældre medborgere skal opleve nærhed og tryghed i opgaveløsningen, ligesom de skal opleve, at sagsbehandlingen har fokus på det enkelte menneske og ikke alene tager udgangspunkt i standardiserede tilbud.

Derfor vil vi arbejde for, at der er tilstrækkelige ressourcer til at sikre engagement, kvalitet og professionalisme i såvel genoptræningsindsatsen, plejeindsatsen samt det forebyggende arbejde på social- og sundhedsområdet.

Fanø lokalliste vil i den kommende byrådsperiode understøtte og gerne øge støtten til de fritidstilbud som idrætsforeningerne tilbyder. Tilbud som er med til skabe sociale relationer og ansvarlighed for både unge som ældre og som er en vigtig brik i den sundhedsfremmende indsats i kommunen.

Vi vil tillige arbejde for at der etableres svømmefaciliteter til gavn for både fritidslivet og genoptræningsindsatsen. Det er vores mål, at svømmefaciliteterne kan realiseres i et samarbejde med private aktører.

Fanø lokalliste er bevidste om at kvaliteten ikke alene skabes af den professionelle indsats, men at den frivillige indsats i høj grad også er medvirkende til at sikre kvalitet på velfærdsområdet. Uden den frivillige indsats ville vi mangle tilbud i kommunen. Fællesskabet er vigtigt for at skabe kvalitet i livet for alle. Vi skal tage hånd om hinanden og derfor sætter Fanø Lokalliste socialansvarlighed i centrum. Sæt kryds ved Liste L.

Venlig hilsen
Henning Kjærgaard, byrådskandidat
Fanø Lokalliste – Sammen kan vi mere

20. oktober 2017 - Fanø Lokalliste vil udvikle hele øen – med respekt for historien og øje for fremtiden.

I Fanø Lokalliste er vi optaget af, at den udvikling, som vi kan være med til at præge, sker med omtanke. Vi vil en respektfuld og miljøbevidst udvikling, der har fokus på god planlægning og inddragelse af borgere og interessenter.

Vi ønsker lokalplaner, som er med til at understøtte bosætningen i hele kommunen og som er med til at sikre et varieret udbud af boliger - såvel ejer- som lejeboliger.
Faciliteter for børn og unge skal tænkes ind i fremtidige lokalplaner og boligområder. Børnene er kommunens fremtid og de skal gerne opleve en barndom og ungdom, der senere i deres voksne liv kan få dem til at bosætte sig i kommunen. 

Muligheden for at bosætte sig i eget sommerhus er blevet gjort lettere, hvorfor Fanø Lokalliste naturligvis også har fokus på de ressourcer og behov, som det stigende antal borgere, der vælger denne boform, tilfører kommunen.

Fanøs kvaliteter som feriedestination kendes af mange. I Fanø Lokalliste er vi optaget af, at den udvikling, der sker på dette område sker med øje for kvalitet og ikke alene kvantitet. Derfor vil Fanø Lokalliste arbejde for, at der udarbejdes en professionel handleplan for udvikling af turismen i samarbejde med erhvervslivet, festivalerne, museerne og foreningerne.

Venlig hilsen
Henning Kjærgaard, byrådskandidat
Fanø Lokalliste – Sammen kan vi mere