Sæt kryds ved Fanø Lokalliste (L)          

Henning Kjærgaard – Merete Engsted – Kristine Kaas Krog – Karen Marie Bay Jensen

Fanø Lokalliste har ikke indgået valgforbund, så en stemme på os giver kun mandat til liste (L)

 Vi tror på det brede samarbejde - Sammen kan vi mere

Fordi vi tror på social ansvarlighed, vil vi…

 • Understøtte grundlaget for skole og fritidstilbud med fokus på sundhed, rummelighed, trivsel og læring.
 • fortsat undersøge mulighederne for at etablere indendørs svømmefaciliteter.
 • have fokus på forebyggelse og genoptræning samt de sociale relationer i seniorlivet.
 • arbejde for at udbud i Fanø Kommune ikke kun vælges ud fra laveste pris, men også kan omfatte sociale klausuler og bæredygtige alternativer.

Fordi vi fokuserer på udvikling på hele øen - med respekt for historien og øje for fremtiden, vil vi…

 • arbejde for at der bliver udarbejdet en professionel handleplan for udvikling af turismen i samarbejde med foreninger og erhverv, således at Fanø forbliver en attraktiv feriedestination.
 • arbejde for et varieret udbud af boliger og byggegrunde til private og erhverv – herunder fokus på lejeboliger.
 • arbejde for gode tilbud til borgere på hele øen – også de, der har valgt at bosætte sig i sommerhusene.

Fordi vi satser på Fanø som kultur- og natur Ø, vil vi…

 • sikre at Fanøs erhvervsliv får mest muligt ud af brandet Nationalpark og UNESCOs Verdensarv.
 • udvikle Kulturskolen og Kulturrygsækken, som er helt særlige for Fanø.
 • understøtte og udvikle vores forskelligartede kulturelle tilbud sammen med de frivillige og til ALLE aldersgrupper.

Fordi vi ønsker en grøn og sikker Ø, vil vi…

 • prioritere en ren ø og gode basisfaciliteter for gæsterne samt bæredygtige tekniske løsninger.
 • arbejde for forøget trafiksikkerhed, bedre veje og parkeringsforhold.
 • arbejde for det optimale antal færgeafgange og holde Færgen fast på forbedret service og snarlig indførsel af el-færger.
 • forsat prioritere opsparing til digeforhøjelser. Samtidig skal vi opstarte et projekt, der gør digerne til et sted vi bruger og ikke blot en mur.

Fordi - sammen kan vi mere…

Kommune, erhvervsliv og frivillige skal i fællesskab søge at udvikle faciliteter, aktiviteter og servicetilbud. Vi skal turde satse på åbenhed i byrådet. Vi skal tænke på tværs og nedbryde administrative barrierer og fastlåste handlingsmønstre. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Fanø Lokalliste har altid stået for åbenhed og dialog. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder og holdninger fra Fanø Lokalliste. På denne måde behøver du ikke besøge siden jævnligt for at holde dig opdateret og du behøver heller ikke at følge med på Facebook, hvis det ikke stedet for dig. (Tilmelding kan give problemer fra Ipad eller Iphone, så tilmeld dig fra en bærbar eller stationær computer)

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Nyheder fra Fanø Lokalliste

9. november 2017 - Fanø Lokalliste vil arbejde for rammer og tilbud til de unge

Der skal i den kommende byrådsperiode tænkes betydeligt mere i, hvad vi konkret skal sætte i værk, for at skabe bedre rammer for de unges liv på Fanø!

For hvad kan man egentlig give sig til på Fanø, når man rammer teenagealderen (12-13+) og hvor går man hen, hvis man vil mødes med de andre unge i et bredt fællesskab?

Fanø Lokalliste mener, at der bør skabes en række helt nye tidssvarende tilbud til de unge på Fanø. Det er der behov for! Et lokalsamfund som vores, bør desuden være meget mere i dialog med de unge, og støtte dem i deres udvikling.

Måske er begrebet ungdomsklub forældet? Det vigtigste er faktisk, at tilbuddene taler til de unge, og at der kan skabes steder, hvor de unge kan mødes under mere selvorganiserede former. Vi bør skabe miljøer, hvor de unge kan dyrke deres fællesskaber og VÆRE omkring fælles interesser.
Der bør dertil tilknyttes professionelle voksne, som ser til at “tingene kører”, inspirerer til aktiviteter og understøtter organiseringen.

Vi ser et sted med eksempelvis e-sport og andre spil, skating, musik osv. I bedste fald skal dette kunne spille sammen med tilbuddene i foreningerne. Vi forestiller os, at man kunne benytte den gamle Søfartskole – også for endelig at få liv i de tomme bygninger.

Fokus på de unge bør vi skabe sammen. Vi har et fælles ansvar overfor alle unge – også overfor for de foreningsløse og de som ikke kan finde deres interesse eksempelvis i idrætten.

I Fanø Lokalliste laver vi politik i øjenhøjde - tæt på borgernes hverdag.

Med venlig hilsen

Karen Marie Bay Jensen, byrådskandidat

Fanø Lokalliste – Sammen kan vi mere

4. november 2017 - Fanø Lokalliste er socialt ansvarlige og sætter menneskelige relationer i centrum

Fanø lokalliste sætter kernevelfærden for de ældre, for familierne og de socialt udsatte i centrum.

Fanø Lokalliste ønsker, at borgerne skal opleve at bo i en kommune hvor forebyggelse, sundhedsfremmende tiltag samt socialt ansvar står øverst på den politiske dagsorden.

Vore ældre medborgere skal opleve nærhed og tryghed i opgaveløsningen, ligesom de skal opleve, at sagsbehandlingen har fokus på det enkelte menneske og ikke alene tager udgangspunkt i standardiserede tilbud.

Derfor vil vi arbejde for, at der er tilstrækkelige ressourcer til at sikre engagement, kvalitet og professionalisme i såvel genoptræningsindsatsen, plejeindsatsen samt det forebyggende arbejde på social- og sundhedsområdet.

Fanø lokalliste vil i den kommende byrådsperiode understøtte og gerne øge støtten til de fritidstilbud som idrætsforeningerne tilbyder. Tilbud som er med til skabe sociale relationer og ansvarlighed for både unge som ældre og som er en vigtig brik i den sundhedsfremmende indsats i kommunen.

Vi vil tillige arbejde for at der etableres svømmefaciliteter til gavn for både fritidslivet og genoptræningsindsatsen. Det er vores mål, at svømmefaciliteterne kan realiseres i et samarbejde med private aktører.

Fanø lokalliste er bevidste om at kvaliteten ikke alene skabes af den professionelle indsats, men at den frivillige indsats i høj grad også er medvirkende til at sikre kvalitet på velfærdsområdet. Uden den frivillige indsats ville vi mangle tilbud i kommunen. Fællesskabet er vigtigt for at skabe kvalitet i livet for alle. Vi skal tage hånd om hinanden og derfor sætter Fanø Lokalliste socialansvarlighed i centrum. Sæt kryds ved Liste L.

Venlig hilsen
Henning Kjærgaard, byrådskandidat
Fanø Lokalliste – Sammen kan vi mere

26. oktober 2017 - Fanø Lokalliste fokuserer på kvalitet i familiernes hverdag 

Kommunen spiller en vigtig rolle, når det handler om at bringe kvalitet ind i hverdagen, og derfor ønsker Fanø Lokalliste at bringe børnefamiliernes hverdag mere ind i politik på Fanø. 

For os er det helt afgørende for Fanøs udvikling, at vi gør mere for alle de børn og børnefamilier, som bor på Fanø. De børnefamilier og børn som hver dag skal passe arbejde, skole, børnehave, færgetider, sunde-nærende madpakker, skal involvere sig i fællesskabet i klasser, børnehaver mm, fritidsaktiviteter, møder i skole blandt meget andet. 

Vi skal alle tage et ansvar for vores verden, men for os handler lokalpolitik om at lave politik tæt på borgernes hverdag - og i øjenhøjde med borgernes nære behov og ønsker. Se, heri ligger også en vision for Fanøs udvikling! 

Fanø Lokalliste vil arbejde for:

Tryghed, trivsel og kvalitet i dagspasningen - Det kræver ressourcer, hvis børn og personale skal have en god hverdag med mere tid til omsorg og pædagogisk arbejde. Vi ønsker derfor:
At tilføre dagspasningen flere personaletimer, således at der altid er hænder nok til at dække hele åbningstiden. Kvalitet er også vigtig i ydertimerne.

At udvide ordningen med støttepædagoger til alle øens institutioner, således at de børn, som har brug for mere støtte også får den. 

At skabe flere ”ude-inderum” for vores børnehaver, vuggestuen og dagplejen, således at det pædagogiske og læringen også kan foregå ude i naturen, men alligevel kan gå ind i læ.

Tidlig indsats i daginstitutionerne - Vi MÅ IKKE svigte de børn, som har brug for hjælp. En sammenhængende og virkningsfuld tidlig indsats afhænger af de rigtige faglige kompetencer tilknyttet daginstitutionerne. Her er der brug for tilførsler af midler enten til ansættelser og/eller efteruddannelse. 

Udvikling og anlæg af nye rammer for indskolingen og SFO. 
Vi vil arbejde for Udvikling af områderne ved indskoling og SFO og dermed rammerne for middagsbåndet, læring og bevægelse og udeliv. Skolegården bag skolen er i dårlig forfatning og skal bringes i en tilstand, hvor den kan være den bedste ramme for børnenes hverdag, derfor skal:

Skole og SFO tilføres midler til at skabe nye rammer for ideen om en ”udeSFO” med mere udeliv, natur og fysisk udfoldelse for børnene omkring Fanø Skole
SFO’en skal have et udeværksted

Bedre pendlertid - Vi vil arbejde for at forbedre servicen og vilkårene for de som pendler med færgen. Vi ønsker:

Et nyt billetteringssystem, hvor man ikke skal stå i kø. Ingen andre steder i landet i den kollektive trafik, køber man længere sin billet manuelt. 

Flere parkeringspladser på Esbjerg havn – gerne specielt for pendlere.

Tålmodighed og hjælpsomhed ved billetteringen.

I Fanø Lokalliste laver vi politik i øjenhøjde - tæt på borgernes hverdag.

Med venlig hilsen
Karen Marie Bay Jensen, byrådskandidat 
Fanø Lokalliste – sammen kan vi mere

29. oktober 2017 - Vælgermøder

Der vil være mulighed for at møde kandidater til byrådsvalget og høre og deltage i debat følgende dage i november:

Søndag d. 5. novmeber kl. 14.00 i Strien arrangerer ÆlderSagen vælgermøde

Onsdag d. 15. novmeber kl. 19.30 på Krogården arrangerer partierne vælgermøde

Søndag d. 19. november kl 14.00 i Sønderho Forsamlingshus arrangerer partierne vælgermøde

Herudover går nogle partier på gaden - du kan blandt andet møde en del af de kvindelige kandidater lørdag d. 4. november mellem kl 10-11, idet vi deltager i et syddansk initiativ for flere kvinder i kommunalbestyrelserne.

27. oktober 2017 - Kvalitet, turister og produktudvikling
I TV debatten i TVSyd den anden aften argumenterede Fanø Lokalliste for, at vi ønsker mere fokus på den omsætning som turisterne generere på Fanø frem for på det antal, som de ankommer i. Nedenstående pressemeddelse fra Nationalpark Vadehavet er et godt eksempel på, hvad vi mener vil kunne sikre Fanø en bæredygtig turismeudvikling med fokus på kvalitet og stedbundne kvaliteter:

Forbrugere vil betale mere for nationalpark-fødevarer

Hele 29 procent af danskerne er villige til at betale mere for deres fødevarer, hvis de vel at mærke kommer fra en af landets fire nationalparker.

Det viser en undersøgelse af forbrugernes lyst og motiver til at købe fødevarer fra de danske nationalparker, som Danmarks nationalparker har fået gennemført.

”Det er endog meget spændende”, siger Lars Vedsmand, som er formand for Nationalpark Skjoldungernes Land, og uddyber: ”Det kunne være spændende, om de danske nationalparker kan bidrage til en udvikling af bæredygtige kvalitetsfødevarer, som indfrier forbrugernes forventninger om kvalitet og samtidig kan give landmanden og producenten er pris, som de kan leve af”.

Forbrugere, der vil købe nationalpark-fødevarer, forbinder de danske nationalparker med forskellige produkter. Således forbindes Nationalpark Thy med honning, øl, bær og kød, Nationalpark Vadehavet med lam, østers, fisk og muslinger, Mols Bjerge med kød og grønsager, og Skjoldungernes Land med grønsager. Formanden for Nationalpark Vadehavet, Janne Liburd, hæfter sig især ved, at forbrugerne oplever, at køb af nationalpark-fødevarer er med til at støtte lokalsamfundet og skal være af høj kvalitet.

”Det er vigtigt at forstå at forbrugernes forventninger til produkterne både omfatter kvalitet og lokal forankring, og dermed også stolthed. Det vil vi tage med i det videre arbejde og tale nærmere med producenterne om”, siger Janne Liburd.

De vigtigste værdier, som fødevarer fra nationalparkerne tillægges, er kvalitet, dyrevelfærd, bæredygtighed og at det er lokalt. Netop det sidste er noget, mange forbrugere lægger vægt på, og 47 procent af forbrugerne forventer at kunne købe fødevarerne hos gårdbutikker, mens en fjerdedel forventer at kunne købe på nettet og på restauranter. Køb af nationalpark-fødevarer i dagligvarebutikker nævnes af 20 procent af forbrugerne. I Nationalpark Thy er det noget formand Torben Juul-Olsen nikker genkendende til,
”Vi har siden 2011 givet virksomheder mulighed for at anvende nationalparkens logo og har fornemmet både interesse og betalingsvillighed. Med analysen er vi blevet klogere og ved, at det ikke kun er noget, vi tror og hører”, siger Torben Juul-Olsen.

Ifølge undersøgelsen er danskernes generelle kendskab til nationalparkfødevarer ikke er højt. Dette gælder dog ikke for Nationalpark Mols Bjerge, og herfra udtaler formand Erling Post, formand:
”Undersøgelsen viser også, at hvert andet menneske i nærområdet til Nationalpark Mols Bjerge forbinder nationalparken med lokale fødevarer, fordi vi har arbejdet målrettet lokalt på at øge kendskabet og efterspørgslen”.
Nationalparkerne mødes i december, hvor de blandt andet skal drøfte nationalpark-fødevarer.

Fakta
Undersøgelsen om de danske forbrugeres interesse for samt forventninger holdninger til nationalpark-fødevarer er foretaget af analysevirksomheden Epinion, og den er baseret på 1098 interviews med danskere over 18 år foretaget i perioden 11. juli til 2. august 2017.
De adspurgte er fra hele landet, dog med en overvægt fra nærområderne til de fire nationalparker. 446 af de adspurgte kommer således fra nationalparkers nærområder, mens de 652 er repræsentativt udvalgt fra det øvrige Danmark.

Billedtekst:
Begrebet nationalpark-fødevarer dækker over mange forskellige slags fødevarer. Her er det kødkvæg, som græsser på nogle strandenge ved Ho i den nordlige del af Nationalpark Vadehavet. Græsset på de saltpåvirkede strandenge er med til at give kødet en særlig og kraftfuld smag. Foto: Red Star/Nationalpark Vadehavet

Kontakt
Sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen
Nationalpark Vadehavet
Havnebyvej 30, Rømø
Tlf. 72 54 36 34
Mobil 93 56 40 99
Mail: pessi@danmarksnationalparker.dk

20. oktober 2017 - Fanø Lokalliste vil udvikle hele øen – med respekt for historien og øje for fremtiden.

I Fanø Lokalliste er vi optaget af, at den udvikling, som vi kan være med til at præge, sker med omtanke. Vi vil en respektfuld og miljøbevidst udvikling, der har fokus på god planlægning og inddragelse af borgere og interessenter.

Vi ønsker lokalplaner, som er med til at understøtte bosætningen i hele kommunen og som er med til at sikre et varieret udbud af boliger - såvel ejer- som lejeboliger.
Faciliteter for børn og unge skal tænkes ind i fremtidige lokalplaner og boligområder. Børnene er kommunens fremtid og de skal gerne opleve en barndom og ungdom, der senere i deres voksne liv kan få dem til at bosætte sig i kommunen. 

Muligheden for at bosætte sig i eget sommerhus er blevet gjort lettere, hvorfor Fanø Lokalliste naturligvis også har fokus på de ressourcer og behov, som det stigende antal borgere, der vælger denne boform, tilfører kommunen.

Fanøs kvaliteter som feriedestination kendes af mange. I Fanø Lokalliste er vi optaget af, at den udvikling, der sker på dette område sker med øje for kvalitet og ikke alene kvantitet. Derfor vil Fanø Lokalliste arbejde for, at der udarbejdes en professionel handleplan for udvikling af turismen i samarbejde med erhvervslivet, festivalerne, museerne og foreningerne.

Venlig hilsen
Henning Kjærgaard, byrådskandidat
Fanø Lokalliste – Sammen kan vi mere

17. oktober 2017 - Byvanding i Sønderho med Peter Olesen
Omkring 90 mennesker havde valgt at bruge deres aften i går i selskab med Peter Olesen, dansk journalist, forfatter og debattør, der primært er engageret i spørgsmål om bygningsbevaring og æstetik. 

Han havde foretaget en byvandring med repræsentanter fra Sønderho Borgerforening og Fonden Gl. Sønderho, for at komme med ris, ros og ideer til bevarelse af det unikke bymiljø i Sønderho. 

På aftenens møde gennemgik han omkring 240 billeder fra byen og der blev givet gode råd og et par bredsider. Han var dog meget imponeret over det smukke og velholdte bymiljø i Sønderho, men understregede også at det kræver en sikker hånd og en meget stram lokalplan og opfølgning at bevare det.

Nogle af hans råd gik på - "væk med de grimme hegn, op med hvide statikker eller en hæk eller lad helt være med at sæt noget", "gem skraldespanden", "sæt ikke postkassen på de smukke huse", "gem varmepumpen, gerne på en kreativ måde og under alle omstændigheder væk fra huset"

Men alt i alt må man sige, at han ikke havde meget at udsætte på Sønderho. Måske kan vi som Kommune tage os lidt sammen og forskønne busstation/toilet/brandstation og han mente også at parkeringspladsen kunne trænge til flere træer. 

Herudover blev der debatteret om muligheden for "bilfri midtby" og de deraf følgende krav til skiltning og parkeringspladser. Peter Olesen foreslog at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der kunne debattere emnet yderligere og evt. komme med forslag til Kommunen. Et spændende forslag, som Fanø Lokalliste gerne vil snakke videre om med borgerne i Sønderho

16. oktober 2017 - De Blå Busser og Esbjerg Taxa vandt udbuddet af den kollektive trafik på Fanø 

Det bliver De Blå Busser, som fremover skal stå for at køre bussen på Fanø, og Esbjerg Taxa som overtager den visiterede kørsel. Dette blev resultatet af den netop overståede udbudsrunde på den kollektive trafik i Fanø Kommune. Fanø Kommune meldte sig i april 2017 ud af det regionale trafikselskab Sydtrafik for selv at kunne tilrettelægge den kollektive trafik. Sidenhen har Fanø Kommune planlagt en ny køreplan og sendt busruten og den visiterede kørsel i udbud. Nu forestår den endelige kontraktunderskrivelse og justering af køreplanen i forhold til skole- og færgetider. Den nye kontraktperiode træder i kraft fra 1. januar 2018. 

“Jeg er godt tilfreds med, at vi nu er lykkedes med at finde to så erfarne vognmænd til at sikre servicen for borgerne i den kollektive trafik. Vi har som Kommune en lovmæssig forpligtelse til at sørge for at vores borgere kommer godt afsted hver dag. Om de skal i skole, på arbejde eller hjælpes via vores visiterede kørsel. Så står det nu klart, at det fortsat er dygtige folk, der løser opgaven på Fanø fra 1. januar næste år.” Udtaler Kristine Kaas Krog, som er formand for Erhvervs- natur- og teknikudvalget i Fanø Kommune. 

Vognmænd med bred erfaring.  
De Blå Busser har mere end 67 års erfaring som busselskab med en bred vifte af tilbud inden for skolekørsel og liftbus men også turistkørsel både nationalt og internationalt. De blå Busser har afdelinger i både Esbjerg og Ribe og dækker bredt i det sydvestjyske område. ”Mine chaufører og jeg glæder os meget til at samarbejde med Fanø Kommune og ikke mindst møde kunderne i bussen. Det er det, vi lever af, og er glade for at gøre hver dag”, udtaler Jimmy Hansen fra De Blå Busser. 

Esbjerg Taxa har ligeledes mange års erfaring med taxakørsel men også erfaring med buskørsel. Esbjerg taxa råder over 80 vogne og beskæftiger 250 medarbejdere. ”Borgerne på Fanø skal mærke, at vi sætter servicen og den tætte kontakt til kunderne højt hos Esbjerg Taxa. Vores chaufører har mange års erfaring med visiteret kørsel for både børn og handicappede. Vi ser frem til at starte et nyt kapital for vores virksomhed på Fanø.” Udtaler Torben Kirketerp, formand for Esbjerg Taxa.

Fakta omkring den nuværende vinter-aften-kørsel på Fanø

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der er forvirring omkring økonomien i vinter-bus versus vinter-taxa. Det er ikke korrekt, når nogen hævder, at vinterkørselen i dag er halv pris af det som Arriva (Sydtrafik) kunne tilbyde. Fakta er at prisen for Fanø Kommune er den sammen for bussen og for den nuværende flex-bus om vinteren om aftenen. Herudover får flex-bus (Fanø taxa) billetindtægterne.

12. oktober 2017 - Hvad blev der af Fanø Erhvervs- og Turistråd?

Hvad får man ud af at melde sig ind i Esbjerg Erhvervsudvikling og Markedsføring Fanø?

Fanø Kommunes Erhvervs, natur- og teknikudvalg indbyder til debatmøde for alle erhvervsdrivende mandag den 27. november kl. 19 på Fanø Skole.

Hanne Thyssen, formand for Markedsføring Fanø og Tom L. Nielsen, direktør i Esbjerg Erhvervsudvikling fortæller om henholdsvis Markedsføring Fanø og Esbjerg Erhvervsudvikling.

ENT-Udvalget har besluttet at afholde et debatmøde med erhvervlivet på Fanø - derfor har vi nu den ovenstående annonce på Fanø Kommunes hjemmeside. Dialogmødet vil endvidere blive annonceret i Fanø Ugeblad og der vil ligeledes blive udsendt invitationer.

Jeg håber, at rigtig mange erhvervsdrivende vil prioritere mødet og komme og give deres mening til kende.

Vi har brug for at samle kræfterne og løfte i flok.

12. oktober 2017 - Fanø lokalliste ønsker kvalitet for fastboende såvel som for gæster.

I denne byrådsperiode har Fanø Lokalliste blandt andet arbejdet for bedre logistik på færgen, billigere færgepriser, sikker trafik og flere cykelstier. 

Fremadrettet vil vi kikke på en regulering af færgepriserne, således at de også kommer vores studerende og pendlerne til gode. Vi har fokus på færgedriften og den nye bussituation, så alle føler, at det er nemt at bo på Fanø såvel som at gæste øen.

Vi vil arbejde for en 2-1 vej til stranden i Sønderho, for generelt bedre veje og stier, samt undersøge parkeringsmulighederne og evaluere p-vagtordningen. 

Vi prioriterer en ren ø og ren strand med gode adgangsforhold (også for gangbesværede) og har fokus på høj kvalitet i basisfaciliteterne.

Bedste hilsner
Merete Engsted
Fanø Lokalliste – sammen kan vi mere

10. oktober 2017 - Offentliggørelse af opstillede kandidater og valgforbud

God morgen - så er kommunalvalget for alvor igang. på Fanø Kommunes hjemmeside kan du se alle listerne og kandidaterne, der stiller op i KV17. Du kan ligeledes se hvem der har valgt at indgå valgforbund. På Fanø er lokaldemokratiet levende og derfor er der hele 10 lister med i alt 40 kandidater at vælge imellem

Du kan tilmed brevstemme fra i dag og frem til den 17. november. 

Det bliver rigtigt spændende. God valgkamp til alle.

5. oktober 2017 - Fanø Lokalliste ønsker udvikling med omtanke
Jeg tror, at de fleste er enige om, at bosætning er godt for Fanø. Vi skal have fokus på at tiltrække folk i den erhvervsaktive alder og gerne med børn, så vi kan fastholde vores høje serviceniveau. 

Det er dog afgørende, at denne udvikling tager afsæt i det Fanø, vi elsker, og at vi ikke ødelægger de værdier, som vi sætter pris på og lever af. Fanø Lokalliste vil derfor foreslå, at vi sætter sidste etape af Nørre Nytoft (den nuværende udslagsbane) på langvarig pause ved at prioritere den allersidst i kommuneplanen.

I stedet ønsker vi at fokusere endnu mere på fortætning i byen. Græsplænen ved Realen kunne blive en attraktiv klynge af lejligheder for både unge og ældre. Flere private erhvervsdrivende har allerede udnyttet den sparsomme plads ved at bebygge ældre parcelhusgrunde med nye klynger af huse. Denne udvikling vil vi støtte op om. Der er mange muligheder - og derfor mange år - indtil vi behøver at bruge de sidste ressourcer til boliger.

Med venlig hilsen

Kristine Kaas Krog
Fanø Lokalliste – sammen kan vi mere

4. oktober 2017 - Samarbejde omkring klæg og diger

Netop hjemvendt fra møde i den politiske følgegruppe vedr. Råstoffer til klimatilpasning ved Vadehavet.

Meget lang overskrift vedrørende et meget vigtigt emne, nemlig klæg til diger. Regionen har taget initiativ til at samle de 4 vadehavskommuner og nationalparken omkring en arbejdsgruppe og en politisk følgegruppe for at afdække behovet for klæg og mulighederne for indvinding af klæg i vadehavsområdet. 

Der er ikke tvivl om, at det har min store bevågenhed på Fanøs vegne, idet vi i dag ikke har områder på Fanø, hvor vi må indvinde klæg og at det at få en lokal tilladelse er meget svær grundet diverse beskyttelser. Vi er derfor afhængige af, at vi kan købe klæg i de andre kommuner og når det er en knap ressource, ja så er vi sårbare. Herudover er det jo også fordyrende og en logistisk udfordring at få klæg til digeforhøjelse transporteret til Fanø.

Herudover er vi enige om sammen at addressere udfordringen omkring manglende prognoser og analyser omkring vandstandsstigninger overfor staten. Det skal være kystdirektoratet og ikke den enkelte kommune, der skal analysere på fremtidige scenarier. 

Jeg er rigtig glad og taknemlig for at emnerne vandstandsstigninger og klæg samt vores specifikke Fanø udfordring har regionens bevågenhed og at de 4 vadehavskommuner står sammen for at løfte problematikken nationalt og samarbejde lokalt.

1. oktober 2017 - Hvorfor gør vi ikke noget for pendlerparkering?
Der er flere der har spurgt mig, hvorfor Fanø Kommune ikke gør noget for pendlerparkering på Esbjergsiden. Der har faktisk været lavet flere forsøg og henvendelser både af forvaltning og politikere. 

I april 2015 rettede Fanø Lokalliste for eksempel en lidt utraditionel henvendelse til Esvagt, der indeholdt en forspørgsel om brug af deres parkeringsplads udenfor kontortid. Vi fik et meget venligt svar tilbage, der desværre indeholdt et “nej tak” til samarbejde med en pendlerklub. 

På trods af lavere takster ser Fanø Lokalliste fortsat et behov for reserverede pendlerparkeringspladser på Esbjerg siden og vi vil derfor fortsætte vores arbejde med at finde løsninger.

29. september 2017 - Frivillig Fredag

Superhyggeligt frivillig fredag arrangement. Stor hyldest til de frivillige med dejlig mad fra Wangs og dejlig musik - og ikke mindst byrådets initiativpris til Liza Ørtvig og Peter Michelsen for deres fantastiske initiativ Ren Strand Fanø  🇩🇰

29. september 2017 - Møde i det rådgivende udvalg for Vadehavet,

Vi havde blandt andet besøg af fødevare- og miljøministeriet hvor de fortalte om det arbejde, som de har gang i med at forberede ministerdeklarationen til mødet i maj mellem Danmark, Tyskland og Holland om Vadehavet. 

Jeg fik ligeledes mulighed for at præsentere vores planer om at omdanne Fanø til et naturformidlingscenter. Vi er startet med udstillingen på Færgen og senere kommer der 9 øvrige punkter rundt om på øen, der fortælles om hvorfor vores natur har verdensarvsstatus og er del af en nationalpark.

28. september 2017 - møde i Tyskland om diger

Netop hjemvendt fra en spændende workshop i Vilhelmshaven, Tyskland om teamet vandstandsstigninger og diger. Det var meget spændende at høre om hvordan Tyskland og Holland angriber problematikken og få inspiration med hjem til Fanø og vores udfordringer. 

Der var tilmed god mulighed for at netværke med folk fra vores eget kystdirektorat og folk fra Varde og Esbjerg Kommune. 

I næste uge deltager jeg i møde i den politiske følgegruppe for råstoffer til diger ved Vadehavet.

Det er vigtigt, at Fanø Kommune kommer igang med planerne for vores fremtidige kystsikring. Vi skal tænke i klassiske diger, men også være åbne for nye måder at kystsikre på.

Budgetforlig er sendt i høring
Fanø lokalliste er overordnet tilfreds med dette års budgetforlig, som nu sendes i høring. Vi var jo nok alle lidt overraskede over, at der ikke var mere luft i økonomien, trods skattestigning sidste år, og i det lys er resultatet fornuftigt. Der er selvfølgelig et par småting, som vi kunne ønske os anderledes, sådan er det jo altid. 

Vi havde for eksempel ønsket os, at vi kunne fortsætte med udvidelsen af kulturskolen. Det er et forholdsvis lille beløb men en stor forskel at tilbuddet gør. Vi vil gerne differentiere os og tilbyde borgerne aktiviteter, der er et særkende for Fanø - det er kulturskolens folkemusiklinje og derfor ville vi som sagt ønske, at den kunne fortsætte med sin nuværende styrke. 

Vi havde ligeledes håbet, at vi kunne få sat græsplænen ved siden af Realen til salg. Vi har brug for flere lejeboliger og i stedet for at udstykke nye grunde, ville vi kunne undnytte restrummeligheden i byen. Det er en attraktiv grund, der burde kunne sælges. Vi har før brugt den til festivaller, men nu har vi jo en festivalplads på havnen. Den har også været tænk sammen med bygningen ved siden af, men nu hvor vi har et rytmisk spillested, skulle vi så ikke få solgt grunden? 

Men når det er sagt, så er vi godt tilfredse med udspillet til budgetsaftale, der blandt andet indeholder et hæderligt tilbud til sejlklubben, der efter vores mening betyder, at Fanø kommune lever op til vores tidligere kontraktlige forpligtigelser. 

Vi er rigtig glade for, at vi fastholder af fripasordningen (kan for eksempel bruges til at betale for idrætskontingenter for mindre bemidlede børn). På trods af effektiviseringskrav er vi trods alt en velstillet kommune, der skal tilgodese dem, der har mindst. 

Skolen får et økonomisk løft og frigivelse af opsparet budgetoverskridelse og ældreområdet får ligeledes de nødvendige ressourcer til ældrepleje og genoptræning. 

Byrådet afsætter penge til flere offentlige toiletter, som vi blandt andet har talt om på Grønt Råd og laver en pulje til flere lygtepæle, et ønske som blandt andet Seniorrådet har bragt frem. 

Vi er blevet enige om at afsætte penge til flere og bedre skraldespande, der muliggør sortering, der hvor gæsterne er. Det har været en mærkesag for Fanø Lokalliste da vi mener, at Fanø kan blive langt bedre til sortering og genanvendelse end vi er i dag. 

Der er af afgørende betydning for os, at vi er blevet enige om grunddigt at gennemgå vores SFO og klubtilbud ligesom erhvervsfremmeindsatsen skal granskes. Vi skal bruge pengene rigtigt og der hvor det giver mening og har størst effekt. 

Herudover er vi godt tilfreds med at der tilføres flere penge til naturplejeområdet, således at vi kan fortsætte arbejdet med at få lokale dyr til at afgræsse kommunale og private naturarealer. 

Så alt i alt en masse fornuftige tiltag. Vi ser frem til borgermødet i morgen onsdag d. 13. september kl 19.00 på Fanø Skole og de evt. høringssvar der måtte indsendes til kommunen inden 20. september.

24. august 2017 - Fanø Lokalliste er klar med et stærkt hold til kommunalvalget

Fanø Lokalliste er stolte over at kunne præsentere et stærkt hold ved det kommende kommunalvalg. Et højt erfaringsgrundlag og forskellige kompetencer i opstillingen skal sikre Fanø Lokallistes mål om at udvikle en moderne og erhvervsvenlig kommune med en attraktiv bosætningsprofil. Målet skal opnås i samskabelse med erhverv, borgere og foreninger med et bæredygtigt hensyn til miljøet - og alt det som gør Fanø til noget særligt!

Listen omfatter lige nu:

Kristine Kaas Krog, borgmesterkandidat og nuværende formand for Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget og erfaring fra talrige bestyrelsesposter og bred erhvervserfaring.

Henning Kjærgaard, mangeårig Social- og kulturchef hos Fanø Kommune, formand for Fanø Jazz og næstformand i Skibsfarts og dragtsamlingen. Hennings interesse er især kulturområdet og seniorpolitikken.

Merete Engsted, mangeårigt medlem af Fanø Byråd og tidligere formand for Børne- og Kulturudvalget samt formand for Sønderho Borgerforening. Merete er kendt for sit stærke engagement i arbejdet for et aktivt og attraktivt Fanø for nuværende og kommende borgere.

Karen Marie Bay Jensen, til daglig skolelærer i Esbjerg Kommune. Mor til tre. Karen Marie brænder især for familie-, dagpasnings- og skoleområdet.

Men vi har plads til flere, så hvis du kan se dig selv på vores liste og ønsker at gøre din indflydelse gældende, så kontakt os.

Fanø Lokalliste tager afsæt i et grundigt politisk program under overskrifterne: ”Social ansvarlighed – Vi tager hånd om hinanden”, ”Udvikling på hele øen med respekt for historien og øje for fremtiden”, ”Grøn og Sikker Ø”, ”Kultur- og Natur Ø” samt ”Sammen kan vi mere”. Læs mere på fanolokalliste.dk, hvor du også kan komme i dialog med os.

Vi glæder os meget til at præsentere vores program hen over de næste måneder. Du vil bl.a. kunne følge os i de lokale medier, på vores hjemmeside og Facebookside samt ved valgmøderne frem mod valget.

Fanø Lokalliste står for åbenhed og dialog. Vi tror på, at de bedste resultater og mest langtidsholdbare løsninger for Fanøs udvikling skabes sammen med borgerne. Vi vil derfor arbejde for, at byråd og forvaltning i større grad involverer de mennesker, som de kommunale initiativer omhandler. Vi tror på samarbejde. Med os vil der blive tænkt i tættere tværpolitiske løsninger. Afsættet skal være en ambitiøs visionsproces, som skal inddrage hele byrådet, og dermed knytte bånd om Fanøs udvikling.

Med vores brede erfaring, solide fundament og visioner for Fanø, er vi klar til valget i november. Kristine Kaas Krog er Fanø Lokallistes bud på en kommende borgmester for et Fanø i udvikling og i et tæt samarbejde med vores naboer.

Med ønsket om en spændende valgkamp,

Fanø Lokalliste

22. august 2017 - Kollektiv trafik sendes i udbud

I går afholdte vi det første byrådsmøde efter sommerferien. Et af punkterne omhandlede udbud af den kollektive trafik.

Udgangspunktet for at forlade Sydtrafik og etablere en lokal kollektiv trafik på Fanø er 1) at få en mere fleksibel løsning, der evt kan udnytte nogle lokale muligheder for samtransport og 2) at der skal spares 1 mio. kr. på dette driftsområde.

I forslaget samler vi den kommunale kørsel og den offentlige bustransport i et udbud med to ruter, så der kan bydes på begge eller enkeltvis. Der vil derfor også være mulighed for at opnå synergi for en vognmand, ved at byde på begge pakker.
Som med alt andet nyt, vil der ganske sikkert opstå små startvanskeligheder og evt. behov for at ændre mindre ting i køreplanen.

Der vil derfor bliver skrevet ind i udbudsmaterialet, at der skal kunne ske ændringer indenfor en ramme på +/- 20%. Det betyder, at vi kan gøre os nogle erfaringer og måske ændre lidt undervejs. (er der f.eks. brug for en senere aftenafgang fredag, lørdag, søndag)

Der er aftalt møde med handicaprådet og med seniorrådet, derudover bliver der et informationsmøde for de borgere, som vil høre mere om den nye lokale kollektive trafik. Vi håber naturligvis også at brugerne af bussen vil gøre os opmærksomme på evt. uhensigtsmæssigheder når den nye løsning træder i kraft efter nytår.

Vi har allerede fået ønsker om at kunne medbringe cykler og barnevogne samt at man koordinerer med ringetiderne på skolen og åbningstiderne i klub og fritidstilbud. Det er naturligvis viderebragt som ønsker.

Vi håber meget, at der er nogle der kan se en synergi i at byde på opgaven og samtidig vil køre taxa på Fanø. Der sker store ændringer med taxaloven efter årsskiftet og vi ved fra vores nuværende taxavognmand, at det er meget svært at drive taxa på Fanø.

Ved at give denne lokale mulighed for at samle trafikken håber vi altså på lavere omkostninger, mere fleksibilitet og en mulighed for at tilbyde vores gæster, borgere og erhvervsliv mulighed for fortsat at ringe efter en taxa.