Fordi vi tror på social ansvarlighed, vil vi…

 • Understøtte grundlaget for skole og fritidstilbud med fokus på sundhed, rummelighed, trivsel og læring.
 • fortsat undersøge mulighederne for at etablere indendørs svømmefaciliteter.
 • have fokus på forebyggelse og genoptræning samt de sociale relationer i seniorlivet.
 • arbejde for at udbud i Fanø Kommune ikke kun vælges ud fra laveste pris, men også kan omfatte sociale klausuler og bæredygtige alternativer.

Fordi vi fokuserer på udvikling på hele øen - med respekt for historien og øje for fremtiden, vil vi…

 • arbejde for at der bliver udarbejdet en professionel handleplan for udvikling af turismen i samarbejde med foreninger og erhverv, således at Fanø forbliver en attraktiv feriedestination.
 • arbejde for et varieret udbud af boliger og byggegrunde til private og erhverv – herunder fokus på lejeboliger.
 • arbejde for gode tilbud til borgere på hele øen – også de, der har valgt at bosætte sig i sommerhusene.

Fordi vi satser på Fanø som kultur- og natur Ø, vil vi…

 • sikre at Fanøs erhvervsliv får mest muligt ud af brandet Nationalpark og UNESCOs Verdensarv.
 • udvikle Kulturskolen og Kulturrygsækken, som er helt særlige for Fanø.
 • understøtte og udvikle vores forskelligartede kulturelle tilbud sammen med de frivillige og til ALLE aldersgrupper.

Fordi vi ønsker en grøn og sikker Ø, vil vi…

 • prioritere en ren ø og gode basisfaciliteter for gæsterne samt bæredygtige tekniske løsninger.
 • arbejde for forøget trafiksikkerhed, bedre veje og parkeringsforhold.
 • arbejde for det optimale antal færgeafgange og holde Færgen fast på forbedret service og snarlig indførsel af el-færger.
 • forsat prioritere opsparing til digeforhøjelser. Samtidig skal vi opstarte et projekt, der gør digerne til et sted vi bruger og ikke blot en mur.

Fordi - sammen kan vi mere…

Kommune, erhvervsliv og frivillige skal i fællesskab søge at udvikle faciliteter, aktiviteter og servicetilbud. Vi skal turde satse på åbenhed i byrådet. Vi skal tænke på tværs og nedbryde administrative barrierer og fastlåste handlingsmønstre. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Fanø Lokalliste har altid stået for åbenhed og dialog. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder og holdninger fra Fanø Lokalliste. På denne måde behøver du ikke besøge siden jævnligt for at holde dig opdateret og du behøver heller ikke at følge med på Facebook, hvis det ikke stedet for dig. (Tilmelding kan give problemer fra Ipad eller Iphone, så tilmeld dig fra en bærbar eller stationær computer)

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Læs de seneste nyheder fra Fanø Lokalliste (findes ligeledes på Facebook)

24. april 2020 - Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag d. 14. maj 2020 kl 19.30 på Niels Engersvej 16. Vi har været usikre på om vi grundet Corona situationen har kunnet/kan afholde generalforsamlingen, men forsøger med de nuværende retningslinjer at gennemføre den udendørs og med behørig afstand, da vi er efter 10. maj. 

Dagsorden ifølge gældende vedtægter, som findes her på hjemmesiden:

Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen - medlemskab kan tegnes på dagen.

Forslag der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mandag d. 12. maj 2017 på e-mail adressen kristine_kaas@hotmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Fanø Lokalliste

4. november 2019 - Godkendelse af budget

Så fik vi godkendt budgettet på byrådsmødet her til aften. Du kan se det på kommunes hjemmeside:

https://www.fanoe.dk/kommunen/oekonomi/budgetforlig

Fanø Lokalliste er godt tilfredse med det budgettet. Vi er meget glade for og taknemmelig for at alle lister og partier har villet kompromisset og har arbejdet for et fælles budget i balance - et budget med fokus på udvikling og men med et fast øje på driften.

Vi har samlet forholdt os til de mange høringssvar, der er kommet ind. Særligt har de høringssvar, der går på klubstuktur og prisen på klubben givet stof til eftertanke. Det giver mening, at vi ikke blander strukturændring og prisforhøjelser sammen. Vi skal koncentreres os om at få gang i at udvikle gode tilbud til de unge.

I byrådet er vi naturligvis ikke enige om alt og der har været gode debatter undervejs. Tak for dem.

Fanø lokalliste har blandt andet arbejdet for udvidede og fleksible åbningstider i Bakskuld, en bevarelse af det forhøjede niveau til Folkemusik-linjen samt flere penge til materialegårdens ramme. Vi er utroligt glade for, at vi fælleskab i byrådet har fundet en måde at øremærke midler til det store potientiale, som Fanø har omkring UNESCOs verdensarven og Nationalparken. 

Fanø Lokalliste har bragt et ønske til bordet, som vi har kaldt “pulje til kreative læringsmiljøer” - anlægspenge, der skal bruges på at løfte ude- og indearealer på skolen. Vi ved at skolebestyrelse og ledelse allerede har fokus på udearealerne omkring mellemskolen og opdatering af klyngerne og her håber vi, at disse 500.000 kr. kan komme til gavn. Vi takker for opbakningen til dette forslag.

Der er dog igen tvivl om, at vi synes, at det er lidt mærkeligt at nogle partier i byrådet arbejder så hårdt for at holde forældrebetalingen lav på vuggestue og dagpleje. Særligt set i lyset af, at Fanø samtidig kan bryste sig af at have det højeste beskatningsgrundlag vest for Storebælt. Dem der har mindst, har jo allerede ret til tilskud og fripladser i institutionerne. De børnefamilier vi taler med, taler tværtimod om flere pædagoger og flere penge til at dygtiggøre disse pædagoger. Derfor har Fanø Lokalliste også kæmpet for, at vi kunne beholde den beskedne kompetancepulje på 250.000 kr til institutionerne. Det undrer os, at man hellere vil prioritere 700.000 kr til lavere takster, når man i stedet kunne have brugt disse midler på høj faglighed, flere voksne, bedre brobygning og fælles pædagogisk tilgang mellem daginstitutioner og skole. Sikre fokus på en god og tryg skolestart - fundamentet for god læring og trivsel resten af livet.

Eller vi kunne have enes om at dele pengene mellem børnene og de ældre og have sendt flere penge afsted mod plejesektoren og de folk, der arbejder for at få enderne til at nå sammen der. Det har netop også været baggrunden for, at vi har argumenteret for at flytte klippekort midler til den faglige kerneopgaven i plejen.

Men når det er sagt, så er det helt fundamentalt og afgørende for Fanø Lokalliste, at vi kan og vil samarbejde om et fælles budget, et fælles grundlag for Fanø. Derfor er vi glade for og tilfredse med de ting, som Fanø Lokalliste har fået igennem og vi respekterer naturligvis, at andre partier også kæmper en brag kamp for deres mærkesager.

Jeg vil personligt gerne kvittere for, at jeg fik lov til at sidde med i tekstgruppen sammen med Sofie og Erik. Det er blevet til et ret langt dokument, men jeg vil gerne anbefale alle, der har interesse for kommunes budget, at læse det, måske forberedt med en kop kaffe og en Yankebar, så du kan holde dampen oppe - men det giver gode forklaringer på vores fælles prioriteringer.

8. Oktober 2019 - Budgetprocessen godt igang

Budgetprocessen er godt igang - husk der er borgermøde om budgettet i aften på Fanø Skole - det er kl 19.00 - her kan du læse hvad Fanø Lokalliste har fokus på i årets forhandlinger:

Ved dette års budgetforhandlinger har vi fra Fanø Lokalliste haft fortsat fokus på at forsøge at styre driftudvidelser selvom økonomien umiddelbart ser rigtig god ud. 

Vi har fået en meget fin stigning i skatteindtægter, men vi mærker også samtidig et øget pres på områder lige fra ældrepleje, de specialiserede områder over børnepasning til generelle IT udgifter. 

Den demografiske udvikling og de kommunale kerneopgaver, skal vi naturligvis have råd til og vi skal sikre et anstændigt niveau for både borgere og ansatte. Derfor skal vi også være påpasselige med driftsudvidelser og serviceskred, ellers bliver vores råderum hurtigt ædt op - som i kan se så lægger vi op til drift udvidelser på godt og vel 5,5 mio til næste år....dertil kommer store uvisheder rundt om hjørnet angående udligning, sundhedsreform, ejendomsbeskatning mm ... tilsammen giver det et ydre pres og et indre pres, som vi skal kunne håndtere på sigt. 

Vi har derfor også drøftet en generel holdning til begrænset brugerbetaling. Vi bryster os af, at vi har det højeste beskatningsgrundlæg vest for Storebælt, derfor mener vi også at det er et sundt princip og at der er plads til at vores borgere betaler lidt på udvalgte områder. Vi har og vi understøtter gerne systemer og puljer, der sikre de få, der har sande behov får en økonomisk håndsrækning.

Herudover har vi haft fokus på at bibeholde vores udvidede niveau på folkemusik linjen - det er Fanø kultur, som vi gerne vil øremærke og understøtte, ligesom udvidede åbningstider i Bakskuld har været på vores ønskeliste.

Vi kommer til at holde et fast øje på at flere voksne bliver tilført vores institutioner og sætter vores lid til finansloven - ellers kommer vi stærkt igen næste år og fremfører de samme argumenter som sidste år. 

Vi er glade for, at der i år er plads i det rene overskud på driften til at i foretage anlægsbevillinger - Fanø Lokaliste har introduceret begrebet “kreative læringsmiljøer” - en bevilling som skal gå til indkøb af materialer, indretning af klasser og klynger samt udendørs skolegårdsmiljø på Fanø Skole. Vi er rigtigt glade for, at I andre har tilkendegivet, at vi skal tage dette er med i årets budgetforslag.

Vi er rigtigt spændte på hvordan hele strukturen bliver omkring klub og ungdomsskole og er glade for, at der er en bevilling med til et klublokale til de unge, selvom vi havde håbet, at vi kunne have benyttet nogle af de mange lokaler som Kommune og foreninger allerede råder over, betaler for og vedligeholder. Det er aldrig en skam at samtænke benyttelse og være fælles om rammerne, selvom man herindenfor har sit helt eget domæne. 

En sidste ting jeg vil fremhæve er materialegårdens ramme, som også står til at få et løft i dette års budgetforhandlinger - på denne måde, kan vi fastholde det niveau, som vi allerede har på pladser og renholdelse generelt. Når vi laver fine anlæg som “æ stadion”, den nye p-plads ved sognehuset, laver fortov og lægger brosten og vi gerne ser blomster i bede og kummer - ja så koster det også lidt på timerne på materialegården. 

Vi er en turist kommune og det er dejligt, når vores ø, tager sig godt ud for gæsterne og de lokale. Det er et rammevilkår, som vi mener, at vi som kommune kan og skal løfte for at understøtte vores erhvervsliv.

Til sidst vil jeg lige runde budgetprocessen, der i år har været lang og vi er ikke i mål endnu. Vi håber, at vi til næste år kan blive enige om at bede forvaltningen om et oplæg i form af et budget i balance naturligvis indenfor rammerne af vores vedtagne økonomiske politik, således at vi kan koncentrere os om de politiske prioriteringer og bruge både forvaltningen og vores tid optimalt.

Men disse ord vil vi gerne oversende nærværende budget 2020 til høring og til videre forhandlinger, som vi fortsat indgår positivt og konstruktivt i. 

(Kristines indlæg fra byrådsmødet i går aftes)

23. april  2019 - Generalforsamling - Fanø Lokalliste

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag d. 15. maj 2019 kl 19.30 på Niels Engersvej 16.
Dagsorden ifølge gældende vedtægter, som findes på hjemmesiden: www.fanolokalliste.dk/vedtaegter
Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen - medlemskab kan tegnes på dagen.
Forslag der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mandag d. 13. maj 2019 på e-mail adressen fanolokalliste@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
Fanø Lokalliste

19. marts 2019 - Taxa tilbage på Fanø.

Vi er rigtigt glade for, at det er lykkedes at lande en aftale med Esbjerg Taxa og vognmand Ole Thomassen, der sikrer taxabetjening på Fanø hele året. Mange andre steder i landet vil man nu uden tvivl kigge med en vis misundelse i retning af os – det gælder ikke mindst i de andre ikke-brofaste ø-kommuner. Vi vil benytte lejligheden her til at takke Esbjerg Taxa og vognmand Ole Thomassen for et godt forløb og resultat. Jeres samarbejde med os som kommune er troværdigt og tillidsvækkende, og I optræder altid professionelt og konstruktivt. I har vores store respekt og anerkendelse herfor.

Til dig, Ole, skal ydermere lyde et varmt velkommen til Fanø. Du kender os jo allerede lidt herovre, og vi håber, du vil møde stor opbakning, når du kommer rundt på øen. Det fortjener du.

Aftalen med Esbjerg Taxa og Ole rummer mange fordele: den er ekstremt fleksibel og kan skaleres efter kørselsbehovet; den kræver hverken kommunale driftstilskud i hundredetusindekroners-klassen eller kontraktbrud; og så kan den sættes i værk hurtigt – og inden turistsæsonen for alvor starter. Den indgåede aftale tjener således både kommunen, erhvervslivet, samt øens borgere og mange gæster godt. Fanø er sikret taxa-betjening 24-7-365 – og det uden at smadre kommunekassen.

Det har været et langt og til tider meget lidt kønt forløb – det ved enhver, der har læst med her i disse spalter eller på de såkaldt ”sociale” medier. Bølgerne er gået endog meget højt, myter og misforståelser har været flittigt fremført, knubbede ord har der været alt for mange af. Det er mange år siden, at en sag har skabt så stor konflikt, splid og slidt så meget på sammenhængskraften i vores lille samfund.

Vi har hele tiden arbejdet seriøst, målrettet og benhårdt på at skaffe Fanø en god og holdbar aftale – det er det, vi mener at være valgt til. Og det er vores ønske, at Fanø nu – at vi alle sammen – med en god løsning på plads kan komme videre. I dag er en god dag for Fanø. Og tiden må nu må være kommet til, at kanonerne rulles tilbage, og at vi alle sammen støtter op om og bruger Fanøs nye taxa-løsning.

Med venlig hilsen,

Christian Lorenzen og Frej Kofoed Petersen, Det Konservative Folkeparti,
Kristine Kaas Krog og Merete Engsted, Fanø Lokalliste,
Karen Jeppesen, SF.

28. februar 2019 - Udviser vi foragt? 

I Fanø Ugeblad bliver bl.a. Fanø Lokallistes repræsentanter i Byrådet beskyldt for at udvise foragt overfor vælgerne på Fanø ved at udeblive fra et debatmøde om taxa og vi bliver beskyldt for ikke at tage sagen alvorligt. Der bliver tilmed sagt, at vi ikke har fået invitationen.

- Vi har modtaget invitationen - både pr. Mail og i Fanø Ugeblad. Tak for den og vi har svaret på mail og i Fanø Ugeblad. 
- Vi tager sagen meget alvorligt og har arbejdet for at løse de individuelle transportudfordringer siden Fanø Taxa valgte at stoppe med at køre på Fanø. 
- Vi taget det meget alvorligt, at vi er valgt til at prioritere skattekroner og nej, vi har ikke et ønske om at bruge skattekroner på at subsidiere en privat taxaforretning. 
- Vi ønsker at prioritere og ikke at forringe den kollektive transport på Fanø, da vi mener, at den er vigtig for børn, voksne og turister. 
- Vi ønsker ikke at opsige kontrakter med leverandører, der kan og vil løfte vigtige opgaver for Fanø kommune. Leverandører som er stabile og loyale skylder vi den samme behandling. 
- Vi vil meget gerne debattere og diskutere på et oplyst grundlag og på baggrund af fakta og tal. 
- Vi har igennem mange måneder gjort vores holdninger til offentlig trafik og taxa klart ligesom mange andre grupper og borgere har. 

Vi valgte ikke at møde op, da der ikke er nye behov eller nye forslag på bordet. Vi har modtaget forslaget og materialet fra taxagruppen, materiale der ikke er ændret væsentligt siden starten af december 2018.

Vi udviser ikke foragt eller modvilje og vi har stor forståelse for problemstillingen. 

Vi kunne godt tænke os at denne forståelse også pegede lidt vores vej. 

Hvorfor skal vi råbe af hinanden og sidde i paneldebat, når vi faktisk er enige om, at vi mangler en taxa?

Hvorfor skal vi troppe folk sammen, når vi ikke kan sige eller love noget konkret? 

Der kører pt. en lukket sag angående taxa, som netop har været på ENT og er på vej videre til byrådet. Den er lukket fordi der er konkrete tilbud at behandle. Forvaltning og Byråd abejder og forhandler. 

Udvis en kende tålmodighed og tro på at alle gør hvad de kan. Debatmøder og læserbreve kan nogle gange bidrage mere til skyttegravskrig end til løsninger for det fælles bedste. 

Mvh 
Kristine & Merete

21. februar 2019 - Kan det nytte er sortere affaldet? (information fra Fanø Kommunes hjemmeside)

Da Fanø Kommune i 2017 vedtog en ny affaldsplan, lå Fanø Kommunes affaldsgenanvendelse på 34,0 %. Regeringens mål for genanvendelse af affald i 2022 ligger på 50 %. Fanø Kommune indførte derfor i 2018 frasortering af bioaffald. Der var på Fanø stor skepsis, om man ville kunne nå målet for genanvendelse alene ved dette. Derfor har de samlede affaldstal for 2018 været ventet med spænding. Var strategien rigtig? Var det besværet værd?

Nu er tallene her:

2017: 34,0 %

2018: 42,3 % *

2019: 47,2 % **

2020: 50,2 % **

*) Tallet for 2018 dækker over at der ikke blev indsamlet bioaffald i hele kalenderåret og at mængderne i starten var små.

**) Tallene for 2019 og i 2020 er prognoser bygget på 2018-tal og det forhold, at de indsamlede mængder er svagt stigende.

Så svaret er: Et rungende ja. 

Det var den rigtige strategi og det var besværet værd. Fanø Kommunes borgere og gæster er gode til at sortere affald, og regeringens mål for affaldssortering nås 2 år før tid. Det er ikke bare flot, det er superflot, og det vidner om, af fannikkernes miljøbevidsthed ligger imponerende højt.

Nu vil skeptikere måske spørge, om det ikke er lige lovlig tidligt at få armene op. Hvad ovennævnte tal ikke viser er imidlertid, at bioaffaldsmængderne er støt stigende når der tages højde for sæsonudsving. Det vil sige at bioaffaldsmængderne ikke har toppet endnu, og bekræfter endnu engang, at gode vaner tager tid at indføre.

Kan genanvendelsesprocenten blive endnu højere ?

Ja – og der er er især to tiltag fannikkerne kan gøre:

Hvis flere sorterer mere bioaffald, falder forbrændingsmængden endnu mere. Det gør affaldsordningen billigere og del luner på genanvendelsesprocenten.

Hvis mere ubehandlet træ på genbrugspladsen lægges i containeren til blandet træ i stedet for småt brændbart eller møbler, så kan der flyttes yderligere procenter og billiggøre affaldshåndteringen, da forbrænding er pålagt ekstra afgifter.

Er du i tvivl, så spørg personalet på Genbrugspladsen.

18. fabruar 2019 - Fanø Lokalliste har valgt ikke at deltage i ÆldreSagens borgermøde på onsdag omkring taxa. Se vores begrundelse og svar nedenfor:

Kære Kirsten Poulsen,

Du har på vegne af Ældre Sagen inviteret borgere, sommerhusejere og byrådsmedlemmer til debatmøde om taxa-situationen på Fanø. Også vi har gennem møder, løbende dialog, offentlig debat osv. hørt og noteret os erhvervslivets, borgernes og gæsternes forskellige ønsker til individuel befordring på Fanø, og vi er dybt optagede af at forsøge at løse reelle behov, indenfor de rammer vi som kommune og folkevalgte har.

Derfor har forvaltning, udvalg og byråd også arbejdet kontinuerligt for at forbedre den individuelle personbefordring på Fanø. På ENT-mødet den 28. januar 2019, hvor borgmesteren var særligt inviteret og deltog, havde vi således igen flere sagsfremstilinger omhandlende bl.a. kollektiv transport, telebus og handicapbefordring på dagsordenen. I tillæg hertil drøftede vi på et lukket punkt konkrete forslag og tilbud til individuel taxabefordring på Fanø. Punktet var lukket, fordi det netop indeholdt konkrete tilbud, som naturligvis skal behandles fortroligt, indtil en evt. aftale er indgået. Under dette lukkede punkt besluttede et enigt ENT-udvalg sig for at give borgmesteren, udvalgsformanden og kommunaldirektøren bemyndigelse til at forhandle med potentielle tilbudsgivere om taxabefordring på Fanø på følgende meget klare mandat:

Et tilbud skal indeholde en økonomisk sikkerhed for kommunens engagement. Det skal altså indeholde en økonomisk model / finansiering, der garanterer driften, samt giver vished for det kommunale økonomiske engagement år for år, frem til minimum udgangen af 2021. 
Alle øvrige forhold vurderes konkret ift. det afgivne tilbud og dets budgetmæssige specifikationer og forudsætninger (business case).
Tilbud, der forudsætter kommunale kontraktbrud, kan ikke komme i betragtning.
Den offentlige transport på Fanø må ikke forringes. Dog lægges til grund, at såfremt der kommer et markedsbaseret dør-til-dør-tilbud, så kører telebussen fremadrettet på stoppesteder, således at der ikke konkurrenceforvrides med skatteborgerkroner i ryggen. Udvidelser af den offentlige transport, f.eks. sommerkørsel, kan placeres hos tilbudsgiver.
Fanø Kommune har behov for at have en færdig model for den kollektive transport, herunder ikke mindst de transportopgaver, der er kommunale forpligtelser og kerneopgaver, samt dør-til-dør-kørsel på plads, inden den nye turistsæson for alvor går i gang. Derfor skal tilbud være Fanø Kommune i hænde senest 17.02.2019.

Da forhandlingerne om en fremtidig taxaløsning på Fanø således allerede er godt i gang, mener vi ikke, at endnu et debatmøde på nuværende tidspunkt er det rigtige forum at mødes i. Vi er alle enige om, at det er et stort ønske at komme i mål med en individuel taxaløsning på Fanø, og vi håber, borgerne har tillid til, at vi arbejder med dette i de relevante politiske udvalg og i Byrådet, hvor vi kan træffe de nødvendige beslutninger på baggrund af oplyste sagsfremstillinger, der tager højde for både kørselsbehov, kommunens økonomi og fleksibilitet for borgerne.

Med venlig hilsen,

Karen Jeppesen, SF, Christian Lorenzen og Frej Kofoed Petersen, Det Konservative Folkeparti, Kristine Kaas Krog og Merete Engsted, Fanø Lokalliste.

26. januar 2019 - Bevarende lokalplan for Sønderho sendt høring. 

På byrådsmødet i mandags blev den opdaterede bevarende lokalplan for Sønderho sendt i 8 ugers høring. Der har været en forudgående proces med mange ideer og forslag fra husejere, fagpersoner og andre interessenter. Der er ligeledes blevet indarbejdet politiske ønsker i planoplægget. Læs planen her og send dine skriftlige forslag til ændringer eller tilføjelser til Fanø Kommune. 

7. november 2018 - OPDATERING - TAXA og TELEBUS
Oplysning netop modtaget fra Borgemester og forvaltning - Det er nu bekræftet fra transportministeriet, at vi på Fanø gerne må køre telebus fra kantsten til kantsten. Der kommer pressemeddelse fra Fanø Kommune snarest.

7. november 2018 - Fakta om taxa- og telebuskørsel på Fanø fra Borgmesteren på Fanø Byråds vegne:

Bølgerne går i disse dage højt omkring taxakørsel på Fanø, og senest har et indlæg her i ugebladet fra Ældresagen og nogle af øens erhvervsdrivende skabt megen debat og desværre også en del forvirring og en vis mytedannelse. I indlægget står blandt andet at ”øens politikere og forvaltning har smadret øens ellers velfungerende infrastruktur”, både ”hvad angår øens kollektive trafik og buskørsel samt øens taxakørsel i særdeleshed.” Det er hårde ord, og kalder på en nuancering.

I forhold til busdrift så valgte det tidligere Byråd at udtræde af samarbejdet med Sydtrafik. Det var dels begrundet i et ønske om at understøtte taxakørsel, fordi man så kunne udbyde AL persontransport til én vognmand, og for at kunne lave lokale skræddersyede løsninger. Eksempelvis valgte man en mindre bus for bl.a. at kunne komme gennem de små gader og derved styrke muligheder for indkøb og lægebesøg. Det har ikke været en nem opgave, og det er sandt, at bussen har givet for mange startproblemer for borgerne. Der evalueres og justeres løbende, så vi på Fanø får en kollektiv trafikløsning, der opfylder både borgere og gæsters behov inden for en ramme, man med rimelighed kan forvente af den kollektive trafik. Bl.a. har skolebørn og pendlere været et særligt fokusområde, og der er lavet justeringer på baggrund af dialog med de borgere, der er brugere. Ambitionen er, at det skal være nemt og tilgængeligt at vælge en kollektiv transportløsning.

I forhold til taxakørsel er det ikke Byrådets valg eller ønske at fjerne muligheden for at køre taxa. Taxakørsel er et liberalt erhverv, og ingen i Byrådet stiller sig i vejen for, at en vognmand kører taxa på Fanø – tværtimod, vil vi blive lige så glade for en taxa som mange andre. Men det er nok ikke realistisk, for det er et faktum, at det over en årrække er blevet stadig sværere at drive taxa på Fanø, fordi efterspørgslen er støt faldende. Fanø Kommune har ad flere omgange forsøgt at understøtte muligheden for at drive taxa, bl.a. ved at acceptere indskrænkede åbningstider og gennem samlede udbud. Således havde man i foråret 2016 alle 4 taxabevillingen incl. al visiteret kørsel samt sygekørsel i udbud, idet Fanø Taxa havde sagt sine bevillinger op. Der var ingen vognmænd, som søgte disse bevillinger, selvom udbuddet indeholdt både taxa og visiteret kørsel, og der ikke var krav til køretøjerne ud over de lovpligtige. Fanø Kommune indgik derefter en aftale med Fanø Taxa om at forsætte kørslen, og siden har man ad flere omgange justeret kravene til åbningstider for at gøre det rentabelt. I øjeblikket er det Esbjerg Taxa, der varetager den visiterede kørsel og kørsel med telebussen. De har endvidere tilbudt at køre taxa – altså ’hele pakken’, men det for en garantipris på 350 kr. pr. time. Idéen, som er blevet fremført flere gange, om at det vil være rentabelt at køre taxa, hvis man laver et samlet udbud med al kørsel, er altså ifølge vores nuværende samarbejdspartner ikke realistisk.

1. januar 2018 trådte en ny taxalov i kraft. Den indebærer, at taxabevillingerne ikke længere udstedes af kommunerne, men at alle vognmænd må køre hvor de vil. Det betyder, at hvis en kommune ønsker en fast taxa, skal man udbyde kørslen og dermed betale en garantipris for taxaen. Byrådet besluttede at betale en sådan garantipris for taxakørsel med begrænset åbningstid i en overgangsperiode i august og september, mens behovet blev analyseret, og der blev arbejdet på en mere permanent løsning, efter at Fanø Taxa stoppede sin kørsel. Her indsamlede man data, som den tidligere bevillingshave desværre ikke har kunnet levere, og erfaringerne viste, at selv i disse to måneder, hvor der var mange gæster på øen, og hvor også strikkefestivalen løb af stablen, var det en stor udgift for kommunen, svarende til 1,2 mio. kr. pr år.

Erfaringerne med subsidieret taxakørsel i prøveperioden viser altså med al tydelighed, at det vil blive en meget dyr løsning for skatteborgerne. Samtidig har erfaringer med buskørslen vist et behov for mere fleksibilitet i kørslen om aftenen. På den baggrund har Byrådet besluttet at etablere en

[page1image33216]

telebus, som kører fra busstop til busstop, dog således at den også kan stoppe mellem busstop og samle folk op eller sætte folk af, hvis det gør afstanden til destinationen mindre.

Telebussen holder som udgangspunkt ved færgen, hvor den er til rådighed for passagerer. Den kan også bestilles til det ønskede stoppested, fx Fanø Bad hvis man skal til Kellers, eller Kropladsen i Sønderho hvis man skal til Sønderho Kro eller Fajancen. Bestilling sker via telefon direkte til chaufføren, og er dermed meget enkelt, som når man bestiller en taxa. Vil man være sikker på et bestemt ankomsttidspunkt til f.eks. en bestemt færge, skal den bestilles senest 2 timer på forhånd, og der vil være en margen i afhentningstidspunktet på op til en halv time, så man ’risikerer’ atkomme en halv time for tidligt (ikke for sent!). Man kan også ringe med kortere varsel, så kan der dog være en vis ventetid – på samme måde som man kender det fra en taxa. Det der særligt adskiller telebussen fra en traditionel taxa er, udover at den ikke kan bestilles helt fra dør til dør, at den er åben for flere passagerer ad gangen. Det vil sige, at hvis f.eks. en kunde fra Fanø bad har bestilt en tur til Færgen, er det muligt, at man skal forbi Spelmannstoft og samle en passager op, der skal sættes af ved Brugsen.

Med telebussen er ambitionen, at den skal dække langt de fleste af borgernes behov for transport, og forvaltningen har en tæt dialog med alle de borgergrupper og aktører, der har behov for transport, så der kan laves de nødvendige justeringer for at leve op til denne ambition. I første omgang udvides antallet af stoppesteder, så telebussen også kan stoppe ved Night & Stay, ved ungdomsbos lejligheder på Spelmannstoft, ved andelsboligerne på Lærkevej, ved museumspladsen i Nordby, ved kropladsen i Sønderho, ved Nybyvej/Vindgaf og ved Slunden og Gøgevej syd for Rindby Strand. Der udarbejdes et kort over Fanø med alle stoppesteder tegnet ind, så det sikres, at der ikkeer ’sorte huller’. Der ud over udvides åbningstiden som et forsøg fra 1. december til kl. 24.00 hver dag, og har man behov for kørsel endnu senere kan dette tilkøbes for 480 kr. pr. time. Viser der sig flere behov for justeringer, undersøges løsningsmulighederne.

Center for Maritim Sundhed (CMS) har et helt unikt behov for transport, og for at imødekomme dette har forvaltningen været i dialog med både CMS og Nørby Kro (som står for indkvartering af deltagerne) for at lave en skræddersyet løsning. Der er tilbudt flere løsningsmuligheder, bl.a. en kombination af bus og telebus til en særpris, som løser transportbehovet. Desværre ser Nørby Kro indtil videre en taxa i klassisk forstand som eneste løsningsmulighed.

For nogle borgere, særligt ældre samt ikke så mobile borgere, kan der være et behov for at blive kørt fra dør til dør. Det tillader den nuværende lovgivning desværre ikke, og vi må derfor indtil videre benytte den visiterede kørsel og ellers som gode medborgere hjælpe hinanden. Men Fanø Kommune har sammen med de øvrige Ø- kommuner og Landdistrikternes Fællesråd rettet henvendelse til Trafikministeren for at få ændret taxaloven, således at telebussen må køre fra dør til dør og dermed i realiteten som taxa. Samtidig anmodes om at ændre lovgivningen, så restauranter, sommerhusudlejningsbureauer og andre lovligt selv kan transportere deres gæster, hvis man ønsker at tilbyde sine kunder en ekstra udvidet service. Indtil disse ændringer forhåbentligt gennemføres søges der om dispensation fra den gældende lovgivning.

På vegne af Fanø Byråd

Sofie Valbjørn, borgmester

30. oktober 2018 - I går på ENT møde havde SF og Fanø Lokalliste endnu et forslag: Ønske om aktiviteter i forbindelse med optimering af affaldssortering.

I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan og husholdningsdirektiv for Fanø Kommune udarbejdede Karen Jeppesen, SF, og Kristine Kaas Krog, Fanø Lokalliste, et længere indlæg om prioriteter og potentielle aktiviteter i forbindelse med udrulning og optimering af affaldssorteringen på Fanø. Afsnittet blev desværre udeladt i processen, da Fanø Kommune skiftede rådgivere undervejs og tidsplanen efterhånden blev meget presset. Det accepteredes på daværende tidspunkt, at det måtte være således, men samtidigt blev det indskrevet i protokollen for mødet i det daværende Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalg den 30. januar 2017 under sag nummer 6 at dokumentet skulle indgå i arbejdet med en handlingsplan for optimering af affaldssorteringen på Fanø.
Affaldsordningen er nu tæt på at være fuldt udrullet, og der fremsættes således ønske om at drøfte det omtalte dokument med Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget og derigennem forhåbentlig prioritere en række indsatser, der kan styrke ejerskabet for og dermed resultaterne med affaldssortering på Fanø.

Udvalget bakkede op om at; "Prioriteter og potentielle aktiviteter foreslået i den tidligere version af affaldsplan ønskes vurderet i forbindelse med evaluering af affaldsplanen og medtaget i en handlingsplan."

Derfor har udvalget også understeget, at det ikke er nok blot at rulle en teknisk løsning (nye skraldepande og flere fraktioner på genbrugspladsen) Vi skal også lave aktiviteter sammen med borgerne, erhvervslivet og turisterne, der kan være med til at optimere vores affaldssortering og derigennem hjælpe Fanø til at opnå målet om minimum 50% genanvendelse.

30. oktober 2018 - Vores forslag på ENT mødet angående fortsat udvikling af den kollektive trafik blev bakket op af hele udvalget.

Som det hedder i referatet: ENT-Udvalget ønsker at alle muligheder for kørsel fra adresse til adresse med visitationsbussen undersøges, ved dispensationsansøgning og ændring i lovgivningen. 

Udvalget ser gerne at arbejdet igangsættes sammen med Landdistrikternes Fællesråd og de andre ø-kommuner. Udvalget ønsker oplyst en tidshorisont i forhold til dispensationsansøgning. Udvalget påpeger, at der fortsat kan bestilles en taxa fra fastlandet, såfremt private eller virksomheder vil betale en garantipris.

Det bliver sikkert ikke nemt, men nu prøver vi. Vi er alle enige om, at alle muligheder skal afsøges for at finde en løsning der passer til Fanø forhold.

26. oktober 2018 - Fanø Lokalliste fremsætter i forbindelse med næstkommende ENT-møde følgende forslag: "Udfordring af den nye taxalovgivning, herunder evt. ansøgning om dispensation ift. telebussen"

Vi fremkom allerede med forslaget i forbindelse med sidste byrådsmøde, men vi mener, at det er afgørende, at det diskuteres og potentielt yderligere nuanceres i ENT-udvalget. Vi håber naturligvis at kunne finde opbakning til dette tiltag, således at Fanø kan arbejde konstruktivt videre med løse vores lokale transportbehov. 

Sagsfremstilling
Kristine Kaas Krog, Fanø Lokalliste, anmoder om følgende sags optagelse og behandling på Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalgets dagsorden:
 
Udfordring af den nye taxalovgivning, herunder evt. ansøgning om dispensation ift. telebussen.
Fanø Byråd har på sidste byrådsmøde besluttet at indføre telebusordning i morgen- og aftentimerne, om morgenen i fast rutefart, om aftenen på tilkald. Ordningen erstatter bussen i samme tidsrum. Dette gør byrådet både for at sikre større fleksibilitet i aftentimerne, men også fordi behovet for den store bus ikke er tilstede om aftenen. I tillæg hertil er det nu endegyldigt konstateret, i form af datamateriale, at der desværre langt fra er et behov for taxabefordring på Fanø, der kan understøtte en økonomisk bæredygtig taxaforretning i traditionel forstand. Det er i samme ombæring slået fast, at det vil koste skatteborgerne på Fanø minimum 1.200.000 kr. i direkte subsidier at holde en traditionel taxa på gaden.

I forbindelse med indførsel af telebusordningen undersøges det, om der på den ene eller anden måde kan opnås tilladelse eller dispensation til, at telebussen kan køre fra dør til dør, som det er kendt fra en række andre kommuner (blandt andet på Fyn under Fynbus). Med en sådan tilladelse i hus vil telebussen ikke blot kunne løfte behovet for kollektiv transport i ydertimerne, men også opfylde en stor del af det sporadiske taxabehov, der måtte være på Fanø - eksempelvis til og fra sommerhuse, restaurationer / beværtninger, privatboliger og f.eks. også kørsel til Færgen for folk med stor og tung oppakning. Som det er nu, er det lovgivningen, der forhindrer, at vi kan få den optimale løsning for Fanø - f.eks. i form af et køretøj med kapacitet nok til at varetage den kollektive trafik i ydertimerne, og som samtidig kan stå for vores visitationskørsel i dagtimerne, samt og ikke mindst må køre direkte til adresser som en almindelig taxa.

En dispensation vil kunne betyde, 

at det køretøj, som allerede er på Fanø, udnyttes fuldt ud, idet det samme køretøj vil kunne opfylde hele 4 former for transporttilbud - nemlig visitationskørsel, kørsel til specialskoletilbud, kollektiv trafik i ydertimerne og langt de fleste sporadiske behov for taxabefordring,
at vi med stor sandsynlighed vil kunne tilbyde bedre kollektive transportmuligheder for de borgere, som ikke bor i umiddelbar nærhed af et busstoppested.

En dispensationsansøgning kunne begrundes med,

 • at vi er en ikke-brofast ø, 
 • at vi har en helt aktuel udfordring med at opfylde behovet for taxabefordring,
 • at vi ud fra et økonomisk synspunkt kan optimere brug af ressourcer (visitationstaxaen opfylder flere befordringsbehov),
 • at vi som turismekommune kan opfylde de sporadiske og sæsonbetonede behov, der er for taxakørsel, såvel som de lokale behov,
 • at en dispensation vil gøre alt dette muligt uden at belaste skatteborgerne yderligere i form af subsidiering af taxa, ved i stedet at sammentænke behovet for individuel og kollektiv transport, ligesom det er kendt fra andre kommuner.

9. oktober 2018 - Fanø Lokalliste med i budgetforlig

Fanø Lokalliste er ligesom de øvrige lister i byrådet med i dette års budgetforliget. Det er vi fordi, det er helt afgørende for os, at vi så vidt muligt står samlet om det fundamentale for vores kommune, nemlig vores økonomiske grundlag og prioriteringer.

Vi har haft et konstruktivt, givende og grundigt forarbejde op til budgetforhandlingerne med Det Konservative Folkeparti og SF og når jeg nu kommer til at fremhæve Fanø Lokallistes prioriteringer, ja så er der faktisk store sammenfald med disse to partiers prioriteringer og det fokus, som vi sammen har haft i dette års forhandlinger. Et fokus som jo både bygger på det vi individuelt gik til valg på, det vi i gennem tiderne har lært om Fanø Kommunes økonomi og det vi er blevet underlagt udefra i form af pres på vores driftsøkonomi.

Men for at komme tilbage til udgangspunktet, ja så må vi nok sige, at det så noget sort ud, ja næsten umuligt, at nå til enighed i starten af budgetforhandlingerne - det som vi blev præsenteret for af Borgmesteren og hendes flertal, lå langt fra et budget, som vi kunne se os selv i. 

Derfor vil vi også meget gerne kvittere for den samarbejdsvijle og den vilje til kompromis, der senere viste sig fra resten af partierne i byrådet i løbet af forhandligerne. Det gjorde, at vi i dag har et samlet budgetforlig.

I det oplæg, som vi blev præsenteret for, var der fokus på generelle grønthøster besparelser fremfor ansvarlige prioriteringer fra politikernes side, vores naturvejledning var reduceret med 50% procent og ydermere var naturplejen reduceret med 75.000 kr årligt. Der var ikke taget højde for fremtidige investeringer i anlæg og der var ikke sikret et realistisk stort driftsoverskud til at kunne finansiere disse investeringer. På en positiv måde, kan man sige, at der virkelig var noget helt fundamentalt at forhandle om.

Målet for Fanø Lokalliste har i disse forhandlinger været at få skabt en driftsøkonomi med overskud til investeringer - uden investeringer kan vi ikke kalde os en kommune i udvikling og vækst. Vi er godt klar over at den hellige grav ikke er velforvaret med dette års budgetforlig. Der er pres på vores økonomi og det er jeg sikker på, at vi kommer til at forholde os til i de næste budgetforlig også.

Som et midlet til at nå målet om en driftsøkonomi med overskud, har vi arbejdet for at forældrebetalingen på pasning af de helt små børn, igen må tilbage til det niveau, som loven siger, at vi må opkræve, nemlig 25% af de reelle omkostninger. Jeg gentager TILBAGE til det niveau, som der var før vores politik vedtagne takstnedsættelse. Vi skal huske, at priserne kun været på dette kunstigt lave niveau siden 2016 - altså 4 år, når de igen sættes op i 2020.

Allerede året efter, hvor jeg var med til at stemme denne takstnedsættelse igennem, måtte vi gribe til en skattestigning for at få driftsøkonomien til at hænge sammen. Initiativet til og ideen om takstnedsættelser er super godt, men kun hvis vi har råd og det har desværre tyderligere og tydligere vist sig, at det har vi ikke.

Når økonomien er presset, vil Fanø Lokalliste hellere fokusere på kvaliteten i vores tilbud. Derfor er vi også rigtig godt tilfredse med, at vi alle kunne blive enige om en øget normering i dagtilbuddene og et øget fokus på kompetence hos dem, der tager sig af vores børn, når forældrene er på arbejde.

Det har ligeledes været vigtigt for Fanø Lokalliste, at få sat så meget som muligt til salg. Igen for at få styr på driftsomkostningerne ved at reducere bygningsmassen.

At det så ikke er vores kop te, at disse "en-gangs-salg" skal sættes i budgettet og dermed finansiere planlagte anlæg, er i denne sammenhæng lidt mindre væsentligt. Så længe vi vel og mærke holder os for øje, at det netop er driften, der skal kunne rumme et nødvendigt fremtidigt niveau af investeringer ellers får udviklingen jo en brat ende, når sølvtøjet er solgt ....

Fanø Lokalliste har også arbejdet for at få en holdbar, gennemsigtig og enkel løsning for kulturhuset REALEN. Den løsning vi er blevet enige om, mener vi, vil give foreningen omkring kulturhuset mere selvbestemmelse og bedre mulighed for at kunne udvikle deres tilbud. De vil fortsat, og på linje med alle andre foreninger, have mulighed for at søge kommunalt tilskud til diverse tiltag og projekter, men de vil i helt bogstavelig forstand have foden under eget bord.

Herudover har det været et grundliggende princip for Fanø Lokalliste, at det er byrådet, der tager ansvar for at sætte navn på hvem og hvor der skal spares og ikke blot lægge ansvaret over på forvaltningen med en generel grønthøster. Vores organisation er så lille, at vi skal påtage os det ansvar ved hjælp af klare politiske prioriteringer. Den generelle effektivisering er ikke væk, men den er reduceret til et mere realistisk niveau.

Det er også lykkedes at holde fast i naturvejledning, selvom det ikke lykkedes at få reduceret besparelsen på naturpleje. Det er afgørende for os at holde fast i de indsatser, som gør Fanø unik og tage ansvar for vores unikke kultur og natur. Kultur og -naturvejledning, mener vi er en af de muligheder, som Fanø har for at skabe kvalitet i tilbuddene til vores dagpasning og skole og et af de steder, hvor vi understreger vores forhold til Nationalpark, Verdensarv og Kulturarv. Det samme er gældende for fritidspas-ordningen og folkemusiklinjen, som Fanø Lokalliste igen i år har argumenteret for at bibeholde.

Der er igen i år kommet gode og konstruktive høringssvar ind, som også har fået velfortjent indflydelse på det endelige budget.

Så alt i alt er budgettet jo et udtryk for kompromisser og afvejning af hensyn. Sådan er det jo, det ved vi alle, og derfor vil vi gerne endnu takke for de konstruktive debatter, forhandlingsviljen og kompromisserne fra alle omkring budgettet.

9. oktober 2018 - Ja til justering af den kollektive trafik. Samtidig anbefaler vi, at Fanø Kommune søger dispensation fra taxaloven, så vi kan få kørsel fra dør til dør. 

Vi stemmer for denne opdaterede løsning omkring det offentlige tilbud til kollektiv trafik og det offentlige tilbud til individuelt transport. Det gør vi fordi den løser de fleste - ikke alle - men de fleste at de behov, som vi har fået beskrevet at brugerne og erhvervet.

 • Mere fleksibilitet i køreplanen i ydertimerne.
 • Mindre pres i køreplanen i løbet af dagen.
 • Samtidig kan taxabussen, som bruges til visitionstransport, tage større grupper end en lille taxa kan og derfor løser den også en stor del af de ønsker, der er for dette.
 • Ydermere åbnes der mulighed for at erhvervslivet hver for sig eller måske endda samlet kan bestille udvidet åbningstid og/eller taxaer på gaden i forbindelse med særlige events og festivaller.

Løsningen åbner ikke mulighed for, at man kan blive kørt fra dør til dør, som man kan med en almindelig taxa - dette skyldes ikke modvilje fra Fanø Kommunes side men en - efter vores mening - uhensigtsmæssighed i lovgivningen.

Da vores taxa er for stor, må den ikke køre fra dør til dør, som en mindre taxa må.... Det er simpelthen antallet af sæder i taxaen, der afgør, om vi kan få den optimale løsning, der passer til Fanø forhold....

Denne del af lovgivening må vi udfordre ved at søge en dispensation. Det er vores opgave som kommune at gøre opmærksom på dette og udfordre lovgivningen - både gennem fælles initiativer med de andre kommuner men også gerne gennem en Fanø-forsøgsordning.

Herudover skal vi udfordre taxalovgivningen generelt - helst sammen med landdistrikternes fællesråd og gerne sammen med KL og Vestkystsamarbejdet. Vi er ikke den eneste kommune med udfordringer i forbindelse med den nye taxalovgivning. Regeringen taler om et Danmark i Balance og udflytning af arbejdsplader, men med den anden hånd, vedtager de en taxalovgivning, der netop lige nu resulterer i at bevillingerne samles i store kørselskontorer og på denne måde udelukker den lokale vognmand eller andre potentille, lokale og innovative initiativer og løsninger. Den nuværende lovgivning resulterer dermed i den centralisering, man indenfor andre områder forsøger at gøre op med.

Ideologisk er vi af den opfattelse, at taxaerhvervet ikke skal subsidieres og holdes kunstigt i live af skattekroner - særligt ikke, når det som her på Fanø er dokumenteret, at vi har et gennemsnitligt taxakørselsbhov på 10 ture om dagen - vel at mærke i højsæsonen - dette kørselsbehov skal kunne løses gennem lokale og fleksible ordninger og ikke bremses at ulogisk og kontraproduktiv Christiansborg lovgivning.

I mellemtiden må vi stå sammen som erhvevsliv og hjælpe hinanden som gode naboer for at løse denne ret begrænsede opgave. Vi skal jo huske at bussen/taxabussen kører og standser meget tæt på de fleste mellem 6.30 og 23.00 hver dag - ja faktisk kører bussen godt og vel hver time og nu også når det passer med behovene i aftentimerne.

Så vi siger ja, men vi vil appellere til at Fanø Kommune stædigt arbejder videre med at sikre en mere gavnlige lovgivning - vel at mærke en lovgivning som er gavnlig for borgerne og ikke blot kørselskontorerne og sørger dispensation til at bruge vores taxabus fra dør til dør.

22. august 2018 - Fanø Lokalliste er nu repræsenteret i alle 4 udvalg - Kendte ansigter, nye udvalgspladser.

Der er efterhånden gået næsten 8 måneder af denne byrådsperiode, og vi har oplevet et godt og tillidsfuldt samarbejde i vores valggruppe bestående af Det Konservative Folkeparti, SF og Fanø Lokalliste. Vi er gået konstruktivt til værks og har blandt andet fremsat 7 forslag til byrådets dagsorden, hvoraf 4 har mødt opbakning fra det øvrige byråd. Vi har imidlertid drøftet, at vi kan gøre mere nytte ved at flytte lidt rundt på pladserne i de stående udvalg.

Vi har derfor besluttet at Karen Jeppesen fra SF flytter fra Børne- og Kulturudvalget til Social- og Sundhedsudvalget, hvor hun afløser Kristine Kaas Krog fra Fanø Lokalliste, der til gengæld flytter til ENT-udvalget. “Socialområdet har altid haft en helt speciel betydning for SF, og jeg mener, at jeg, med min baggrund og erfaring, kan bruge mine kompetencer optimalt i dette udvalg. SF er det oprindelige rød-grønne parti, og med en plads i både ENT-udvalget og Social- og Sundhedsudvalget mener jeg at kunne få flest mulige af SFs mærkesager fremført.”, siger Karen Jeppesen, SF.
Kristine Kaas Krog, Fanø Lokalliste, tilføjer: “Jeg kan mærke, at fingrene klør efter at komme tilbage til ENT-området og få arbejdet med endnu flere konkrete initiativer, der skal gøre Fanø til et grønnere og mere bæredygtigt samfund. Vi skal fokusere på erfaringsudveksling og samarbejde mellem kommuner og ikke selv lave flere analyser og strategier. Jeg er endvidere rigtig glad for, at Fanø Lokalliste på denne måde bliver repræsenteret i alle 4 udvalg.” 

I samme rokade flytter Frej Kofoed Petersen, Det Konservative Folkeparti, fra ENT-udvalget til Børne- og Kulturudvalget, og det er han rigtig glad for: “Særligt børne- og skoleområdet har altid været en mærkesag for Det Konservative Folkeparti, og derfor er det dejligt for os endnu engang at kunne blive repræsenteret i dette udvalg. Herudover er jeg den yngste i byrådet og mener derfor at kunne tilbyde nye og anderledes vinkler til politikudvikling i dette udvalg. Vi skal jo blandt andet igang med gennemgribende ændring af SFO-, klub- og ungeområdet, hvilket jeg brænder for og helt klart har en masser ideer og holdninger til.”

Vi mener alt i alt, at dette samlet samlet set er en bedre fordeling af pladerne indenfor vores valggruppe, og vi glæder os til at fortsætte arbejdet fra de nye stole.

Med venlig hilsen,
SF, Det Konservative Folkeparti og Fanø Lokalliste,
Karen, Christian, Frej, Kristine og Merete

19. juni 2018 - Ingen plads til reelt bredt samarbejde. 
Selvom vi fik medvind til vores forslag om ekstra indsatser på beskæftigelsesområdet, var der ikke plads til storsind på tildeling af bestyrelsesposter. Endnu engang demonstrerede flertallet, at der ikke skulle begunstiges en vigtig plads til SF, Fanø Lokalliste eller Det Konservative Folkeparti. Denne gang hendlede det om bestyrelsen i den forberede grunduddannelse (FGU). For 3. gang foreslog vi Karen Jeppesen fra SF til en post og for 3. gang valgte flertallet at tage det hele.

19. juni 2018 - Forslag fra SF, Det Konservative Folkeparti og Fanø Lokalliste om udarbejdelse af handleplan i.f.m. beskæftig blev godtkendt i går på byrådsmødet.

I forbindelse med gennemgang af de tilbagevendende standardopgørelser på beskæftigelses- og integrationsområdet har vi et ønske om en lokal diskussion af mulighederne for potentielt yderligere tiltag. Dette være sig både af lokal karakter i samarbejde med for eksempel erhvervsliv og frivillige, men også gerne en oplistning af mulighederne for samarbejde med andre aktører for at fremme indsatsen for Fanø-borgere på diverse overførselsindkomster.

Baggrunden for dette ønske er en stagnation i beskæftigelsestallene på flygtningeområdet, hvilket fastholder en række borgere på integrationsydelse, uden kontakt til arbejdsmarkedet og uden mulighed for selvforsørgelse. Fanø Kommune går dermed også glip af muligheden for at opnå yderligere beskæftigelsesbonus.

Herudover synes beskæftigelsestallene for Fanø Kommune at være lavere end for Esbjerg Kommune, og endnu andre tal peger i retning af, at visse grupper af kontanthjælps- og dagpengemodtagere ikke rettidigt modtager de tilbud, de er berettigede til.

SF, Det Konservative Folkeparti og Fanø Lokalliste forslår derfor:

- At Fanø Kommune, evt. i samarbejde med Jobcenter Esbjerg, Integrationshuset m.fl., udarbejder en handlingsplan for potentielt yderligere kommunale tiltag i forbindelse med beskæftigelses- og integrationsindsatsen.

Det glæder os at Byrådet ville være med til at behandle og godkende dette forslag, som potentielt kan få stor betydning for vores borgere og kommunekasse. Vi ser frem til arbejdet i byrådet.

23. maj 2018 - Dataforordningen

På fredag træder den nye persondataforordning i kraft. Det betyder, at vi skal have din tilladelse til, at dine kontaktoplysninger opbevares i form af navn og mailadresse.

Såfremt du ikke ønsker, at dine kontaktoplysninger opbevares, må vi bede dig framelde dig nyhedsmailen ved at klikke følge linket nederst i den mailen. Hvis du fortsat ønsker at modtage vores nyhedsmail, skal du ikke foretage dig noget.

Vi håber naturligvis, at du fortsat har lyst til at modtage vores nyhedsmail og dermed løbende få nyheder fra Fanø Lokalliste.
 

5. maj 2018 - Generalforsamling - Fanø Lokalliste

Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag d. 15. maj 2018 kl 19.30 på Niels Engersvej 16.

Annonceret i Fanø Ugeblad 19/4 2018.

Dagsorden ifølge gældende vedtægter, som findes på hjemmesiden: 

Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen - medlemskab kan tegnes på dagen.

Forslag der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde søndag d. 13. maj 2018 på e-mail adressen fanolokalliste@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
Fanø Lokalliste

22. februar 2018 - Frivillighed og nærdemokrati på Fanø

På baggrund af et stærkt ønske fra de foreningsfrivillige medlemmer af Folkeoplysningsudvalget fremsatte vi - Fanø Lokalliste, Det Konservative Folkeparti og SF - på mandagens byrådsmøde forslag om at genindføre den politiske repræsentation i samme udvalg. Desværre ønskede et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Alternativet og Miljølisten ikke at imødekomme de frivilliges ønske. Et ønske, der ellers ikke ville have kostet kommunen / byrådet andet end en eller to folkevalgtes interesse, arbejdsindsats og mødedeltagelse.

Man må undre sig - og det gør vi. Ikke mindst på de frivilliges vegne, og ikke mindst over Alternativet, der jo snakkede så meget om frivillighed for ikke så mange måneder siden, da der var valgkamp. Så er det jo umiddelbart besynderligt, at man her leverer den afgørende stemme imod en ellers omkostningsfri imødekommelse af et simpelt og rimeligt ønske fra et meget væsentligt og i øvrigt lovpligtigt frivillighedsorgan...?!

På Byrådsmødet i januar var det et forslag om borgerdrevne forslag, Alternativet var med til at stemme ned - igen leverede man den afgørende stemme til et 6-mod-5-resultat. Og man kan således indtil videre være lidt bekymret for, om taktiske hensyn vægter tungere end politisk indhold for det purunge parti, der ellers snakkede så meget om fornyelse og bredt samarbejde. Indtil videre ligner det ganske meget noget, vi kender - det ligner grangiveligt et ufrugtbart og blokagtigt 6-5-landskab i det nye Byråd. Det er selvsagt rigtigt bekymrende - på nærdemokratiets og i dette tilfælde de frivilliges vegne.

Med venlig hilsen,

Fanø Lokaliste, Det Konservative Folkeparti og SF

20. februar 2018 - Nej til unødvendige vederlag

I går på byrådsmødet stemte SF, Det Konservative Folkeparti og Fanø Lokalliste imod styrelsesvedtægten for Fanø Byråd. Det er egentlig en alvorlig sag og vi tager det heller ikke let. 

Vi er alle i store træk enige i styrelsesvedtægten, men at vi hverken kan eller vil stemme for at formanden for § 17, stk. 4 udvalget umiddelbart oppebærer et vederlag på 10% af Borgmesterens vederlag.

Den grundlæggende mening med et sådan § 17, stk. 4 udvalg er at involvere relevante borgere og interessenter i udvalgsarbejdet. Det er disse specialister og interessenter, der danner grundstammen for et sådan udvalg og de tildeles ikke vederlag. 

Der er til sammenligning heller ikke vederlag til formanden for Grønt Råd og formanden for Folkeoplysningsudvalget tildeles 2% af borgmesterens vederlag. Formanden for sidstnævnte udvalg er endvidere heller ikke politiker, hvem siger at formanden for et § 17, stk. 4 udvalg behøver at være det?

Der er ligeledes heller ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet et kommisorium for udvalgets arbejde og vi kender derfor ikke arbejdsbyrden i forhold til formandskabet.

Vi er heller ikke enige i processen for evt. oprettelse af sådan et § 17, stk. 4 udvalg. Hvis et sådan skulle oprettet burde beslutningen træffes i byrådet og vi mener i øvrigt, at kommissoriet for et sådan udvalg retteligt burde udarbejdes i ENT udvalget, som ansvarlig for klima og miljøområdet, og at det ligeledes er ENT udvalget, der skal foreslå sammensætning af de ikke politiske medlemmer af udvalget. ENT udvalget fremsender således kommissorium og sammensætning af § 17, stk. 4 udvalget til byrådets endelige godkendelse inden udvalget endeligt nedsættes.

Først herefter kan vi forholde os til om formanden skal have en form for vederlag. Først herefter kan § 17, stk. 4 udvalget konstituere sig. 

Hvis denne sidste del af processen bliver fulgt, hvilket vi håber, vil vi til den tid foreslå Karen Jeppesen, SF, som formand for § 17, stk. 4 udvalget - en post hun iøvrigt gerne påtager sig vederlagsfrit.

Det handler altså både om den politisk proces men i den grad også om borgernes penge.

19. februar 2018 - Byrådsmødet bliver i aften sendt live via kommunes hjemmeside

Byrådsmødet kan i aften ses live på Fanø Kommunes hjemmeside kl. 19.30. Efter TV Fanøs opsigelse af aftalen omkring visning af byrådsmøderne, er der endnu ikke indgået en ny aftale, men i samarbejde med virksomheden Prosonas, vises aftenens Byrådsmøde live, ligesom der også efterfølgende vil være mulighed for at se mødet på Kommunes hjemmeside.

http://www.fanoe.dk/politik/dagsordener-og-referater/byraadsmoede-live

Det glæder Fanø Lokalliste rigtig meget, at borgerne igen har mulighed for at følge byrådsmødet hjemme fra sofaen. Det har været afgørende for os, at der fortsat arbejdes frem mod en professionel løsning, der muliggør, at byrådsmøderne kan vises via Kommunes hjemmeside og ikke via for eksempel via Youtube.

23. januar 2018 - Godt Nytår

Et forsinket men velment "Godt Nytår" fra Fanø Lokalliste. Tusind tak for hver en stemme, som vi fik ved valget i november og tak for den store opbakning vi har modtaget.

Fanø Lokalliste vil i denne byrådsperiode være repræsenteret ved Kristine i Økonomi- og Planudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget og Merete i Børn- og Kulturudvalget samt ligeledes i Social og Sundhed. Vi vil gøre vores bedste for at fremme Fanø Lokallistes politik i de 3 udvalg.

Åretes første byrådsmøde blev afholdt i går aftes. Ligesom årets første Social- og Sundhedsudvalgsmøde ligeledes blev afholdt i går.

Vi ser frem til at fortsætte dialogen med jer og glæder os til at modtage jeres input og ideer.

11. december 2017 - opdatering på konstitueringsforhandlinger

Fanø Lokalliste, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti må konstatere, at der nu foreligger en anden konstituering, end den vi indtil lørdag formiddag var en del af. Denne nye konstellation ønsker vi ikke at indgå i, da vi ikke har tillid til, at de politiske fællesnævnere, vi er gået til valg på, kan gennemføres i en sådan konstituering. I stedet danner vi en valggruppe med vores tilsammen 5 mandater.

9. december 2017 - opdatering på konstitueringsforhandlinger
Vi har ikke skrevet opdatering på Facebook siden valget. Vi har været i konstitueringsforhandlinger og det har vi koncentreret os om. Ikke så underligt, var jeg overrasket over den melding jeg fik i formiddags. Jeg gik i seng i går med den overbevisning, at jeg havde en aftale. I dag er den så brudt af Alternativet. Vi har måttet tygge på skråen og vi overvejer nu Fanø Lokallistes nye situation. Mvh Kristine

20. november 2017 - En sidste opdatering fra os angående bus, visiteret kørsel og taxa.

Der var byrådsmøde i aften og på dette behandlede byrådet blandt andet en bevillingssag angående udbuddet af den offentlige service trafik (bus og visiteret kørsel)

På mødet fremsatte Borgmesteren et ændringsforslag, der i korte træk indebar en annullering af kontrakten med Esbjerg Taxa, forkorte busplanen til kun at omfatte dagtimerne indtil kl 18.00 og herefter en fortsættelse af taxabus ordningen om aftenen, for på denne måde at give grundlaget for en taxaforretning på Fanø.

Jeg fremførte som formand for ENT-Udvalget at dette ændringsforslag ville resultere i en ulovlig ophævelse af kontrakten med den eneste leverandør, som har budt på den visiterede kørsel for 2018 til 2022. Fanø Kommune ville på denne måde ikke have et tilbud fra en vognmand, der lovligt kan overtage den visiterede kørsel pr. 1. januar 2018 og dermed skal Fanø Kommune ud i et nyt udbud, hvilket vi ikke kan nå inden udgangen af året. 

Fanø Kommune ville således ikke på lovlig vis kunne tilbyde den lovpligtige visiterede kørsel fra 1. Januar 2018 og derfor kunne et flertal i byrådet bestående af Konservative, Miljølisten, SF og Fanø Lokalliste ikke realitetsbehandle det fremsatte forslag.

Det var afgørende for os, at vi ikke løber fra indgående aftaler og at vi tager beslutninger på et oplyst, veldokumenteret og lovligt grundlag. 

Betyder det så at Fanø er uden bus, visiteret kørsel og taxa efter 1. januar 2018? Nej.

Det vi behandlede i dag var udelukkende en bevillingssag. Vi skulle forholde os til det faktum, at det udsendte udbud af den offentlige service trafik og visiterede kørsel ikke gav den af byrådet ønskede besparelse på 1 mio. kr. om året. 

Udbuddet af den offentlige trafik – rutekørsel og visiteret kørsel – har umiddelbart, med det service niveau der er lagt op til i udbuddet, kun givet en besparelse på 560.000 kr. Det har ENT-udvalget forholdt sig til og anbefalet, at den manglende besparelse (440.000 kr.) finansieres af kassen i 2018 og at der løbende tilrettes inden for rammerne af kontrakten.

I økonomiudvalget anbefaler undertegnede og Niels Heinel, Miljølisten ligeledes over for byrådet, at der ikke reduceres i antallet af køretimer og at tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Rammerne for udbuddet af den offentlige trafik blev godkendt af et enig byråd den 21. August 2017 efter at være blevet behandlet og ligeledes enstemmig godkendt i henholdsvis Økonomi- og Planudvalget samt ENT-udvalget. 

Der blev indgivet 2 bud i budrunden – 1 fra De Blå Busser på rutekørslen og 1 fra Esbjerg Taxa på den visiterede kørsel. 

Vi ser således frem til at borgerne fremadrettet vil blive tilbudt visiteret kørsel samt en lavtgulvsbus på rutekørslen, der ud over over at kunne medtage både kørestole, cykler og gangstativer også vil kunne køre på stranden. Der vil ligeledes blive indført nye stoppesteder på ruten, blandt andet ved sundhedshuset, som har været et stort ønske fra forskellige brugergrupper.

Jf. Anbefalingen fra ENT-udvalget, vil forvaltningen i løbet af 2018 følge kørselsmønstrene meget tæt og på denne baggrund fremlægge en vurdering for udvalget, om vi har behov for alle de afgange, der som udgangspunkt er langt ind i køreplanen. 

Hvis det viser sig, at der ikke er brug for dem, åbner kontrakten mulighed for at vi kan reducere antallet af køreplanstimer med op til 20% og dermed potentielt opnå den fulde besparelse på 1. Mio kr. 

Vi har kunnet forstå på vores lokale vognmand, at der ikke er grundlag for at drive en egentlig taxaforretning på Fanø, der udelukkende indebærer individuel og privat taxabefordring. 

Den nye taxalov er sat til 3. Behandling i folketinget d. 30. November 2017. I fald den bliver endeligt vedtaget åbner den mulighed for at udbyde et potentielt tilskud til individuel og privat taxabefordring i udkantsområderne (subsidiering). 

Fanø Kommune vil naturligvis følge lovgivningen tæt og vurdere i samråd med borgere og erhverv behovet for privat og individuel taxabefordring og efterfølgende fremlægge forskellige løsningsforslag for byrådet, for at løse den udfordring. 

Vi ser nu frem til at bus og den visiterede kørsel komme godt i gang pr. 1. Januar 2018 og vil som allerede beskrevet følge løsningerne tæt og vurdere mulighederne for fortsat individuel og privat taxabefordring på Fanø.

16. november 2017 - Mere Taxa og Bus - af Kristine Kaas Krog
På de seneste 2 vælgermøder og i hverdagen oplever jeg, at der er svært at trænge igennem med Fanø Kommunes version af udbuddet omkring taxa og buskørsel på Fanø. For mig har det altid været helt afgørende, at vi tilbyder vores børn, ældre, pendlere og gæster en stabil og driftssikker kollektiv trafik. 

Nu prøver jeg så at dele en artikel fra branchebladet Taxi Danmark fra august 2016. Den beskriver ganske fint hvorfor Fanø Kommune valgte at gå ud af Sydtrafik – for netop med Fritz Quistorffs ord - at give mulighed for danne ”et privat eller kommunalt trafikselskab på Fanø. Et selskab som både kunne have taxi og bus”. 

Derfor er det jo også ekstra ærgerligt at Fanø Taxi - eller en anden vognmand på Fanø - ikke har valgt at byde ind på hverken visiteret kørsel, handicapkørsel eller buskørsel – eller for den sags skyld dem alle sammen på én gang, som Fanø Taxi selv foreslår i artiklen. De uhensigtsmæssigheder, som potentielle vognmænd kunne se i udbudsmaterialet, kunne bringes frem på et spørgemøde, hvor Fanø Taxi heller ikke valgte at møde op. 

Løsningen skal udvikles over tid, sammen med vognmændene og på baggrund af input fra vores forskellige brugergrupper. Jeg er sikker på, at vi får et godt kollektivt trafiktilbud og en velfungerende visiteret kørsel og handicapkørsel efter nytår. 

Jeg ved også at Fanø Kommune er dialog med Esbjerg taxa og deres vognmænd om mulige løsninger for en form for taxadrift på Fanø. Så må det være op til et flertal i byrådet at afgøre om man vil subsidiere et liberalt erhverv eller om Fanø kan finde kreative og alternative løsninger på de individuelle transportbehov i fællesskab. 

Læs artiklen; "En presset Fanø Kommune valgte at imødekomme økonomiske krav fra Fanø Taxi" (Taxi Danmark, august 2016) - Af Tommy Verting nedenfor eller her

Står du og drømmer om en vognmandstilværelse på Fanø, så er det bare at ringe til Fritz Quistorff. Han er parat til at overdrage sin taxiforretning her og nu. Han har dog netop ladet sig overtale til at tage en tørn mere, fordi der i sommer ikke var ansøgere, der reflekterede på et opslag om ledige taxitilladelser på Fanø.

Fritz Quistorff har i denne sommer endda været villig til lade en ny vognmand overtage hans aktiver på lejebasis uden en krone i indskud, men de få, der hidtil har vist interesse, er blevet afvist i deres bank. ”Jeg havde egentlig besluttet mig for at stoppe helt med udgangen af juli måned og i den forbindelse havde Fanø Kommune opslået nogle taxitilladelser, men der var ingen ansøgere, og efter en dialog med kommunen har jeg nu besluttet mig for at tage en sæson mere. 

Fanø Kommune, som er den største taxikunde, har accepteret en større takstforhøjelse efter seks år uden regulering. Det medfører et bedre økonomisk grundlag med mulighed for at ansætte personale, så jeg kan få lidt mere frihed,” fortæller Fritz Quistorff, som er eneste taxivognmand på øen. ”Vi er også mere eller mindre stoppet med at køre flextrafik, fordi vi ikke synes, at flextrafik er værd at have med at gøre.

Vi koncentrerer os nu om kerneforretningen og arbejder videre med at fusionere taxi- og buskørsel her på Fanø. I den forgangne vinter har vi kørt med buspassagerer om aftenen i taxierne, hvor passagererne er blevet kørt til buspriser. Det koncept arbejder vi videre med frem til næste udbud, hvor vi håber på at komme på plads med en god løsning. Det er nødvendigt, for der er ikke økonomisk grundlag for at drive taxiforretning på Fanø. Det er slut nu og vi skal finde på noget nyt,” forklarer Fritz Quistorff, som i den for gangne vinter fik en fast betaling pr. dag for at køre i stedet for bussen. Tilskuddet til driften skulle være med til at holde taxiforretningen åben om aftenen, men kommunens tilskud har hidtil altså ikke været stort nok til at holde personalet beskæftiget, men med den nye takstforhøjelse ser Fritz Quistorff frem til lidt mere frihed.

”Fanø Kommune har indset, at det kunne blive voldsomt dyrt, hvis det blev nødvendigt at sende taxier og flexbiler her over på øen for at dække kørselsbehovet. Det ville skabe stor utilfredshed blandt borgerne, fordi de faktisk er meget glade for, som det fungerer nu. Omkring den almindelige flexkørsel, så beholder vi fortsat udstyret i en enkelt af bilerne, så vi ind imellem kan melde en vogn til af køre. Men det bliver nok i begrænset omfang og vi undlader formentlig helt at byde ind på opgaverne ved næste udbud, fordi vilkårene er alt for dårlige,” understreger Fritz Quistorff, som ser frem til en vinter, hvor der er plads til at tage på ferie sydpå og først herefter vil han vurdere om energien er der til at fortsætte yderligere.
Kommunalt selskab
Fritz Quistorff har en idé om, at der med den kommende nye taxilovgivning kunne dannes et privat eller kommunalt trafikselskab på Fanø. Et selskab som både kunne have taxi og bus. Fritz Quistorff henviser i den forbindelse til, at øerne i Danmark allerede nu har mulighed for at træde ud af samarbejdet med de regionale trafikselskaber for selv at stå for at arrangere transport af øboerne og folk, der gæster øerne. Fritz Quistorff havde tidligere fire biler, men har for nylig droslet ned til kun at have tre biler i Fanø Taxi. Herudover har han en bil tilsluttet Esbjerg Taxa.

9. november 2017 - Fanø Lokalliste vil arbejde for rammer og tilbud til de unge

Der skal i den kommende byrådsperiode tænkes betydeligt mere i, hvad vi konkret skal sætte i værk, for at skabe bedre rammer for de unges liv på Fanø!

For hvad kan man egentlig give sig til på Fanø, når man rammer teenagealderen (12-13+) og hvor går man hen, hvis man vil mødes med de andre unge i et bredt fællesskab?

Fanø Lokalliste mener, at der bør skabes en række helt nye tidssvarende tilbud til de unge på Fanø. Det er der behov for! Et lokalsamfund som vores, bør desuden være meget mere i dialog med de unge, og støtte dem i deres udvikling.

Måske er begrebet ungdomsklub forældet? Det vigtigste er faktisk, at tilbuddene taler til de unge, og at der kan skabes steder, hvor de unge kan mødes under mere selvorganiserede former. Vi bør skabe miljøer, hvor de unge kan dyrke deres fællesskaber og VÆRE omkring fælles interesser.
Der bør dertil tilknyttes professionelle voksne, som ser til at “tingene kører”, inspirerer til aktiviteter og understøtter organiseringen.

Vi ser et sted med eksempelvis e-sport og andre spil, skating, musik osv. I bedste fald skal dette kunne spille sammen med tilbuddene i foreningerne. Vi forestiller os, at man kunne benytte den gamle Søfartskole – også for endelig at få liv i de tomme bygninger.

Fokus på de unge bør vi skabe sammen. Vi har et fælles ansvar overfor alle unge – også overfor for de foreningsløse og de som ikke kan finde deres interesse eksempelvis i idrætten.

I Fanø Lokalliste laver vi politik i øjenhøjde - tæt på borgernes hverdag.

Med venlig hilsen

Karen Marie Bay Jensen, byrådskandidat

Fanø Lokalliste – Sammen kan vi mere

4. november 2017 - Fanø Lokalliste er socialt ansvarlige og sætter menneskelige relationer i centrum

Fanø lokalliste sætter kernevelfærden for de ældre, for familierne og de socialt udsatte i centrum.

Fanø Lokalliste ønsker, at borgerne skal opleve at bo i en kommune hvor forebyggelse, sundhedsfremmende tiltag samt socialt ansvar står øverst på den politiske dagsorden.

Vore ældre medborgere skal opleve nærhed og tryghed i opgaveløsningen, ligesom de skal opleve, at sagsbehandlingen har fokus på det enkelte menneske og ikke alene tager udgangspunkt i standardiserede tilbud.

Derfor vil vi arbejde for, at der er tilstrækkelige ressourcer til at sikre engagement, kvalitet og professionalisme i såvel genoptræningsindsatsen, plejeindsatsen samt det forebyggende arbejde på social- og sundhedsområdet.

Fanø lokalliste vil i den kommende byrådsperiode understøtte og gerne øge støtten til de fritidstilbud som idrætsforeningerne tilbyder. Tilbud som er med til skabe sociale relationer og ansvarlighed for både unge som ældre og som er en vigtig brik i den sundhedsfremmende indsats i kommunen.

Vi vil tillige arbejde for at der etableres svømmefaciliteter til gavn for både fritidslivet og genoptræningsindsatsen. Det er vores mål, at svømmefaciliteterne kan realiseres i et samarbejde med private aktører.

Fanø lokalliste er bevidste om at kvaliteten ikke alene skabes af den professionelle indsats, men at den frivillige indsats i høj grad også er medvirkende til at sikre kvalitet på velfærdsområdet. Uden den frivillige indsats ville vi mangle tilbud i kommunen. Fællesskabet er vigtigt for at skabe kvalitet i livet for alle. Vi skal tage hånd om hinanden og derfor sætter Fanø Lokalliste socialansvarlighed i centrum. Sæt kryds ved Liste L.

Venlig hilsen
Henning Kjærgaard, byrådskandidat
Fanø Lokalliste – Sammen kan vi mere

26. oktober 2017 - Fanø Lokalliste fokuserer på kvalitet i familiernes hverdag 

Kommunen spiller en vigtig rolle, når det handler om at bringe kvalitet ind i hverdagen, og derfor ønsker Fanø Lokalliste at bringe børnefamiliernes hverdag mere ind i politik på Fanø. 

For os er det helt afgørende for Fanøs udvikling, at vi gør mere for alle de børn og børnefamilier, som bor på Fanø. De børnefamilier og børn som hver dag skal passe arbejde, skole, børnehave, færgetider, sunde-nærende madpakker, skal involvere sig i fællesskabet i klasser, børnehaver mm, fritidsaktiviteter, møder i skole blandt meget andet. 

Vi skal alle tage et ansvar for vores verden, men for os handler lokalpolitik om at lave politik tæt på borgernes hverdag - og i øjenhøjde med borgernes nære behov og ønsker. Se, heri ligger også en vision for Fanøs udvikling! 

Fanø Lokalliste vil arbejde for:

Tryghed, trivsel og kvalitet i dagspasningen - Det kræver ressourcer, hvis børn og personale skal have en god hverdag med mere tid til omsorg og pædagogisk arbejde. Vi ønsker derfor:
At tilføre dagspasningen flere personaletimer, således at der altid er hænder nok til at dække hele åbningstiden. Kvalitet er også vigtig i ydertimerne.

At udvide ordningen med støttepædagoger til alle øens institutioner, således at de børn, som har brug for mere støtte også får den. 

At skabe flere ”ude-inderum” for vores børnehaver, vuggestuen og dagplejen, således at det pædagogiske og læringen også kan foregå ude i naturen, men alligevel kan gå ind i læ.

Tidlig indsats i daginstitutionerne - Vi MÅ IKKE svigte de børn, som har brug for hjælp. En sammenhængende og virkningsfuld tidlig indsats afhænger af de rigtige faglige kompetencer tilknyttet daginstitutionerne. Her er der brug for tilførsler af midler enten til ansættelser og/eller efteruddannelse. 

Udvikling og anlæg af nye rammer for indskolingen og SFO. 
Vi vil arbejde for Udvikling af områderne ved indskoling og SFO og dermed rammerne for middagsbåndet, læring og bevægelse og udeliv. Skolegården bag skolen er i dårlig forfatning og skal bringes i en tilstand, hvor den kan være den bedste ramme for børnenes hverdag, derfor skal:

Skole og SFO tilføres midler til at skabe nye rammer for ideen om en ”udeSFO” med mere udeliv, natur og fysisk udfoldelse for børnene omkring Fanø Skole
SFO’en skal have et udeværksted

Bedre pendlertid - Vi vil arbejde for at forbedre servicen og vilkårene for de som pendler med færgen. Vi ønsker:

Et nyt billetteringssystem, hvor man ikke skal stå i kø. Ingen andre steder i landet i den kollektive trafik, køber man længere sin billet manuelt. 

Flere parkeringspladser på Esbjerg havn – gerne specielt for pendlere.

Tålmodighed og hjælpsomhed ved billetteringen.

I Fanø Lokalliste laver vi politik i øjenhøjde - tæt på borgernes hverdag.

Med venlig hilsen
Karen Marie Bay Jensen, byrådskandidat 
Fanø Lokalliste – sammen kan vi mere

29. oktober 2017 - Vælgermøder

Der vil være mulighed for at møde kandidater til byrådsvalget og høre og deltage i debat følgende dage i november:

Søndag d. 5. novmeber kl. 14.00 i Strien arrangerer ÆlderSagen vælgermøde

Onsdag d. 15. novmeber kl. 19.30 på Krogården arrangerer partierne vælgermøde

Søndag d. 19. november kl 14.00 i Sønderho Forsamlingshus arrangerer partierne vælgermøde

Herudover går nogle partier på gaden - du kan blandt andet møde en del af de kvindelige kandidater lørdag d. 4. november mellem kl 10-11, idet vi deltager i et syddansk initiativ for flere kvinder i kommunalbestyrelserne.

27. oktober 2017 - Kvalitet, turister og produktudvikling
I TV debatten i TVSyd den anden aften argumenterede Fanø Lokalliste for, at vi ønsker mere fokus på den omsætning som turisterne generere på Fanø frem for på det antal, som de ankommer i. Nedenstående pressemeddelse fra Nationalpark Vadehavet er et godt eksempel på, hvad vi mener vil kunne sikre Fanø en bæredygtig turismeudvikling med fokus på kvalitet og stedbundne kvaliteter:

Forbrugere vil betale mere for nationalpark-fødevarer

Hele 29 procent af danskerne er villige til at betale mere for deres fødevarer, hvis de vel at mærke kommer fra en af landets fire nationalparker.

Det viser en undersøgelse af forbrugernes lyst og motiver til at købe fødevarer fra de danske nationalparker, som Danmarks nationalparker har fået gennemført.

”Det er endog meget spændende”, siger Lars Vedsmand, som er formand for Nationalpark Skjoldungernes Land, og uddyber: ”Det kunne være spændende, om de danske nationalparker kan bidrage til en udvikling af bæredygtige kvalitetsfødevarer, som indfrier forbrugernes forventninger om kvalitet og samtidig kan give landmanden og producenten er pris, som de kan leve af”.

Forbrugere, der vil købe nationalpark-fødevarer, forbinder de danske nationalparker med forskellige produkter. Således forbindes Nationalpark Thy med honning, øl, bær og kød, Nationalpark Vadehavet med lam, østers, fisk og muslinger, Mols Bjerge med kød og grønsager, og Skjoldungernes Land med grønsager. Formanden for Nationalpark Vadehavet, Janne Liburd, hæfter sig især ved, at forbrugerne oplever, at køb af nationalpark-fødevarer er med til at støtte lokalsamfundet og skal være af høj kvalitet.

”Det er vigtigt at forstå at forbrugernes forventninger til produkterne både omfatter kvalitet og lokal forankring, og dermed også stolthed. Det vil vi tage med i det videre arbejde og tale nærmere med producenterne om”, siger Janne Liburd.

De vigtigste værdier, som fødevarer fra nationalparkerne tillægges, er kvalitet, dyrevelfærd, bæredygtighed og at det er lokalt. Netop det sidste er noget, mange forbrugere lægger vægt på, og 47 procent af forbrugerne forventer at kunne købe fødevarerne hos gårdbutikker, mens en fjerdedel forventer at kunne købe på nettet og på restauranter. Køb af nationalpark-fødevarer i dagligvarebutikker nævnes af 20 procent af forbrugerne. I Nationalpark Thy er det noget formand Torben Juul-Olsen nikker genkendende til,
”Vi har siden 2011 givet virksomheder mulighed for at anvende nationalparkens logo og har fornemmet både interesse og betalingsvillighed. Med analysen er vi blevet klogere og ved, at det ikke kun er noget, vi tror og hører”, siger Torben Juul-Olsen.

Ifølge undersøgelsen er danskernes generelle kendskab til nationalparkfødevarer ikke er højt. Dette gælder dog ikke for Nationalpark Mols Bjerge, og herfra udtaler formand Erling Post, formand:
”Undersøgelsen viser også, at hvert andet menneske i nærområdet til Nationalpark Mols Bjerge forbinder nationalparken med lokale fødevarer, fordi vi har arbejdet målrettet lokalt på at øge kendskabet og efterspørgslen”.
Nationalparkerne mødes i december, hvor de blandt andet skal drøfte nationalpark-fødevarer.

Fakta
Undersøgelsen om de danske forbrugeres interesse for samt forventninger holdninger til nationalpark-fødevarer er foretaget af analysevirksomheden Epinion, og den er baseret på 1098 interviews med danskere over 18 år foretaget i perioden 11. juli til 2. august 2017.
De adspurgte er fra hele landet, dog med en overvægt fra nærområderne til de fire nationalparker. 446 af de adspurgte kommer således fra nationalparkers nærområder, mens de 652 er repræsentativt udvalgt fra det øvrige Danmark.

Billedtekst:
Begrebet nationalpark-fødevarer dækker over mange forskellige slags fødevarer. Her er det kødkvæg, som græsser på nogle strandenge ved Ho i den nordlige del af Nationalpark Vadehavet. Græsset på de saltpåvirkede strandenge er med til at give kødet en særlig og kraftfuld smag. Foto: Red Star/Nationalpark Vadehavet

Kontakt
Sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen
Nationalpark Vadehavet
Havnebyvej 30, Rømø
Tlf. 72 54 36 34
Mobil 93 56 40 99
Mail: pessi@danmarksnationalparker.dk

20. oktober 2017 - Fanø Lokalliste vil udvikle hele øen – med respekt for historien og øje for fremtiden.

I Fanø Lokalliste er vi optaget af, at den udvikling, som vi kan være med til at præge, sker med omtanke. Vi vil en respektfuld og miljøbevidst udvikling, der har fokus på god planlægning og inddragelse af borgere og interessenter.

Vi ønsker lokalplaner, som er med til at understøtte bosætningen i hele kommunen og som er med til at sikre et varieret udbud af boliger - såvel ejer- som lejeboliger.
Faciliteter for børn og unge skal tænkes ind i fremtidige lokalplaner og boligområder. Børnene er kommunens fremtid og de skal gerne opleve en barndom og ungdom, der senere i deres voksne liv kan få dem til at bosætte sig i kommunen. 

Muligheden for at bosætte sig i eget sommerhus er blevet gjort lettere, hvorfor Fanø Lokalliste naturligvis også har fokus på de ressourcer og behov, som det stigende antal borgere, der vælger denne boform, tilfører kommunen.

Fanøs kvaliteter som feriedestination kendes af mange. I Fanø Lokalliste er vi optaget af, at den udvikling, der sker på dette område sker med øje for kvalitet og ikke alene kvantitet. Derfor vil Fanø Lokalliste arbejde for, at der udarbejdes en professionel handleplan for udvikling af turismen i samarbejde med erhvervslivet, festivalerne, museerne og foreningerne.

Venlig hilsen
Henning Kjærgaard, byrådskandidat
Fanø Lokalliste – Sammen kan vi mere

17. oktober 2017 - Byvanding i Sønderho med Peter Olesen
Omkring 90 mennesker havde valgt at bruge deres aften i går i selskab med Peter Olesen, dansk journalist, forfatter og debattør, der primært er engageret i spørgsmål om bygningsbevaring og æstetik. 

Han havde foretaget en byvandring med repræsentanter fra Sønderho Borgerforening og Fonden Gl. Sønderho, for at komme med ris, ros og ideer til bevarelse af det unikke bymiljø i Sønderho. 

På aftenens møde gennemgik han omkring 240 billeder fra byen og der blev givet gode råd og et par bredsider. Han var dog meget imponeret over det smukke og velholdte bymiljø i Sønderho, men understregede også at det kræver en sikker hånd og en meget stram lokalplan og opfølgning at bevare det.

Nogle af hans råd gik på - "væk med de grimme hegn, op med hvide statikker eller en hæk eller lad helt være med at sæt noget", "gem skraldespanden", "sæt ikke postkassen på de smukke huse", "gem varmepumpen, gerne på en kreativ måde og under alle omstændigheder væk fra huset"

Men alt i alt må man sige, at han ikke havde meget at udsætte på Sønderho. Måske kan vi som Kommune tage os lidt sammen og forskønne busstation/toilet/brandstation og han mente også at parkeringspladsen kunne trænge til flere træer. 

Herudover blev der debatteret om muligheden for "bilfri midtby" og de deraf følgende krav til skiltning og parkeringspladser. Peter Olesen foreslog at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der kunne debattere emnet yderligere og evt. komme med forslag til Kommunen. Et spændende forslag, som Fanø Lokalliste gerne vil snakke videre om med borgerne i Sønderho

16. oktober 2017 - De Blå Busser og Esbjerg Taxa vandt udbuddet af den kollektive trafik på Fanø 

Det bliver De Blå Busser, som fremover skal stå for at køre bussen på Fanø, og Esbjerg Taxa som overtager den visiterede kørsel. Dette blev resultatet af den netop overståede udbudsrunde på den kollektive trafik i Fanø Kommune. Fanø Kommune meldte sig i april 2017 ud af det regionale trafikselskab Sydtrafik for selv at kunne tilrettelægge den kollektive trafik. Sidenhen har Fanø Kommune planlagt en ny køreplan og sendt busruten og den visiterede kørsel i udbud. Nu forestår den endelige kontraktunderskrivelse og justering af køreplanen i forhold til skole- og færgetider. Den nye kontraktperiode træder i kraft fra 1. januar 2018. 

“Jeg er godt tilfreds med, at vi nu er lykkedes med at finde to så erfarne vognmænd til at sikre servicen for borgerne i den kollektive trafik. Vi har som Kommune en lovmæssig forpligtelse til at sørge for at vores borgere kommer godt afsted hver dag. Om de skal i skole, på arbejde eller hjælpes via vores visiterede kørsel. Så står det nu klart, at det fortsat er dygtige folk, der løser opgaven på Fanø fra 1. januar næste år.” Udtaler Kristine Kaas Krog, som er formand for Erhvervs- natur- og teknikudvalget i Fanø Kommune. 

Vognmænd med bred erfaring.  
De Blå Busser har mere end 67 års erfaring som busselskab med en bred vifte af tilbud inden for skolekørsel og liftbus men også turistkørsel både nationalt og internationalt. De blå Busser har afdelinger i både Esbjerg og Ribe og dækker bredt i det sydvestjyske område. ”Mine chaufører og jeg glæder os meget til at samarbejde med Fanø Kommune og ikke mindst møde kunderne i bussen. Det er det, vi lever af, og er glade for at gøre hver dag”, udtaler Jimmy Hansen fra De Blå Busser. 

Esbjerg Taxa har ligeledes mange års erfaring med taxakørsel men også erfaring med buskørsel. Esbjerg taxa råder over 80 vogne og beskæftiger 250 medarbejdere. ”Borgerne på Fanø skal mærke, at vi sætter servicen og den tætte kontakt til kunderne højt hos Esbjerg Taxa. Vores chaufører har mange års erfaring med visiteret kørsel for både børn og handicappede. Vi ser frem til at starte et nyt kapital for vores virksomhed på Fanø.” Udtaler Torben Kirketerp, formand for Esbjerg Taxa.

Fakta omkring den nuværende vinter-aften-kørsel på Fanø

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der er forvirring omkring økonomien i vinter-bus versus vinter-taxa. Det er ikke korrekt, når nogen hævder, at vinterkørselen i dag er halv pris af det som Arriva (Sydtrafik) kunne tilbyde. Fakta er at prisen for Fanø Kommune er den sammen for bussen og for den nuværende flex-bus om vinteren om aftenen. Herudover får flex-bus (Fanø taxa) billetindtægterne.

12. oktober 2017 - Hvad blev der af Fanø Erhvervs- og Turistråd?

Hvad får man ud af at melde sig ind i Esbjerg Erhvervsudvikling og Markedsføring Fanø?

Fanø Kommunes Erhvervs, natur- og teknikudvalg indbyder til debatmøde for alle erhvervsdrivende mandag den 27. november kl. 19 på Fanø Skole.

Hanne Thyssen, formand for Markedsføring Fanø og Tom L. Nielsen, direktør i Esbjerg Erhvervsudvikling fortæller om henholdsvis Markedsføring Fanø og Esbjerg Erhvervsudvikling.

ENT-Udvalget har besluttet at afholde et debatmøde med erhvervlivet på Fanø - derfor har vi nu den ovenstående annonce på Fanø Kommunes hjemmeside. Dialogmødet vil endvidere blive annonceret i Fanø Ugeblad og der vil ligeledes blive udsendt invitationer.

Jeg håber, at rigtig mange erhvervsdrivende vil prioritere mødet og komme og give deres mening til kende.

Vi har brug for at samle kræfterne og løfte i flok.

12. oktober 2017 - Fanø lokalliste ønsker kvalitet for fastboende såvel som for gæster.

I denne byrådsperiode har Fanø Lokalliste blandt andet arbejdet for bedre logistik på færgen, billigere færgepriser, sikker trafik og flere cykelstier. 

Fremadrettet vil vi kikke på en regulering af færgepriserne, således at de også kommer vores studerende og pendlerne til gode. Vi har fokus på færgedriften og den nye bussituation, så alle føler, at det er nemt at bo på Fanø såvel som at gæste øen.

Vi vil arbejde for en 2-1 vej til stranden i Sønderho, for generelt bedre veje og stier, samt undersøge parkeringsmulighederne og evaluere p-vagtordningen. 

Vi prioriterer en ren ø og ren strand med gode adgangsforhold (også for gangbesværede) og har fokus på høj kvalitet i basisfaciliteterne.

Bedste hilsner
Merete Engsted
Fanø Lokalliste – sammen kan vi mere

10. oktober 2017 - Offentliggørelse af opstillede kandidater og valgforbud

God morgen - så er kommunalvalget for alvor igang. på Fanø Kommunes hjemmeside kan du se alle listerne og kandidaterne, der stiller op i KV17. Du kan ligeledes se hvem der har valgt at indgå valgforbund. På Fanø er lokaldemokratiet levende og derfor er der hele 10 lister med i alt 40 kandidater at vælge imellem

Du kan tilmed brevstemme fra i dag og frem til den 17. november. 

Det bliver rigtigt spændende. God valgkamp til alle.

5. oktober 2017 - Fanø Lokalliste ønsker udvikling med omtanke
Jeg tror, at de fleste er enige om, at bosætning er godt for Fanø. Vi skal have fokus på at tiltrække folk i den erhvervsaktive alder og gerne med børn, så vi kan fastholde vores høje serviceniveau. 

Det er dog afgørende, at denne udvikling tager afsæt i det Fanø, vi elsker, og at vi ikke ødelægger de værdier, som vi sætter pris på og lever af. Fanø Lokalliste vil derfor foreslå, at vi sætter sidste etape af Nørre Nytoft (den nuværende udslagsbane) på langvarig pause ved at prioritere den allersidst i kommuneplanen.

I stedet ønsker vi at fokusere endnu mere på fortætning i byen. Græsplænen ved Realen kunne blive en attraktiv klynge af lejligheder for både unge og ældre. Flere private erhvervsdrivende har allerede udnyttet den sparsomme plads ved at bebygge ældre parcelhusgrunde med nye klynger af huse. Denne udvikling vil vi støtte op om. Der er mange muligheder - og derfor mange år - indtil vi behøver at bruge de sidste ressourcer til boliger.

Med venlig hilsen

Kristine Kaas Krog
Fanø Lokalliste – sammen kan vi mere

4. oktober 2017 - Samarbejde omkring klæg og diger

Netop hjemvendt fra møde i den politiske følgegruppe vedr. Råstoffer til klimatilpasning ved Vadehavet.

Meget lang overskrift vedrørende et meget vigtigt emne, nemlig klæg til diger. Regionen har taget initiativ til at samle de 4 vadehavskommuner og nationalparken omkring en arbejdsgruppe og en politisk følgegruppe for at afdække behovet for klæg og mulighederne for indvinding af klæg i vadehavsområdet. 

Der er ikke tvivl om, at det har min store bevågenhed på Fanøs vegne, idet vi i dag ikke har områder på Fanø, hvor vi må indvinde klæg og at det at få en lokal tilladelse er meget svær grundet diverse beskyttelser. Vi er derfor afhængige af, at vi kan købe klæg i de andre kommuner og når det er en knap ressource, ja så er vi sårbare. Herudover er det jo også fordyrende og en logistisk udfordring at få klæg til digeforhøjelse transporteret til Fanø.

Herudover er vi enige om sammen at addressere udfordringen omkring manglende prognoser og analyser omkring vandstandsstigninger overfor staten. Det skal være kystdirektoratet og ikke den enkelte kommune, der skal analysere på fremtidige scenarier. 

Jeg er rigtig glad og taknemlig for at emnerne vandstandsstigninger og klæg samt vores specifikke Fanø udfordring har regionens bevågenhed og at de 4 vadehavskommuner står sammen for at løfte problematikken nationalt og samarbejde lokalt.

1. oktober 2017 - Hvorfor gør vi ikke noget for pendlerparkering?
Der er flere der har spurgt mig, hvorfor Fanø Kommune ikke gør noget for pendlerparkering på Esbjergsiden. Der har faktisk været lavet flere forsøg og henvendelser både af forvaltning og politikere. 

I april 2015 rettede Fanø Lokalliste for eksempel en lidt utraditionel henvendelse til Esvagt, der indeholdt en forspørgsel om brug af deres parkeringsplads udenfor kontortid. Vi fik et meget venligt svar tilbage, der desværre indeholdt et “nej tak” til samarbejde med en pendlerklub. 

På trods af lavere takster ser Fanø Lokalliste fortsat et behov for reserverede pendlerparkeringspladser på Esbjerg siden og vi vil derfor fortsætte vores arbejde med at finde løsninger.

29. september 2017 - Frivillig Fredag

Superhyggeligt frivillig fredag arrangement. Stor hyldest til de frivillige med dejlig mad fra Wangs og dejlig musik - og ikke mindst byrådets initiativpris til Liza Ørtvig og Peter Michelsen for deres fantastiske initiativ Ren Strand Fanø  🇩🇰

29. september 2017 - Møde i det rådgivende udvalg for Vadehavet,

Vi havde blandt andet besøg af fødevare- og miljøministeriet hvor de fortalte om det arbejde, som de har gang i med at forberede ministerdeklarationen til mødet i maj mellem Danmark, Tyskland og Holland om Vadehavet. 

Jeg fik ligeledes mulighed for at præsentere vores planer om at omdanne Fanø til et naturformidlingscenter. Vi er startet med udstillingen på Færgen og senere kommer der 9 øvrige punkter rundt om på øen, der fortælles om hvorfor vores natur har verdensarvsstatus og er del af en nationalpark.

28. september 2017 - møde i Tyskland om diger

Netop hjemvendt fra en spændende workshop i Vilhelmshaven, Tyskland om teamet vandstandsstigninger og diger. Det var meget spændende at høre om hvordan Tyskland og Holland angriber problematikken og få inspiration med hjem til Fanø og vores udfordringer. 

Der var tilmed god mulighed for at netværke med folk fra vores eget kystdirektorat og folk fra Varde og Esbjerg Kommune. 

I næste uge deltager jeg i møde i den politiske følgegruppe for råstoffer til diger ved Vadehavet.

Det er vigtigt, at Fanø Kommune kommer igang med planerne for vores fremtidige kystsikring. Vi skal tænke i klassiske diger, men også være åbne for nye måder at kystsikre på.

Budgetforlig er sendt i høring
Fanø lokalliste er overordnet tilfreds med dette års budgetforlig, som nu sendes i høring. Vi var jo nok alle lidt overraskede over, at der ikke var mere luft i økonomien, trods skattestigning sidste år, og i det lys er resultatet fornuftigt. Der er selvfølgelig et par småting, som vi kunne ønske os anderledes, sådan er det jo altid. 

Vi havde for eksempel ønsket os, at vi kunne fortsætte med udvidelsen af kulturskolen. Det er et forholdsvis lille beløb men en stor forskel at tilbuddet gør. Vi vil gerne differentiere os og tilbyde borgerne aktiviteter, der er et særkende for Fanø - det er kulturskolens folkemusiklinje og derfor ville vi som sagt ønske, at den kunne fortsætte med sin nuværende styrke. 

Vi havde ligeledes håbet, at vi kunne få sat græsplænen ved siden af Realen til salg. Vi har brug for flere lejeboliger og i stedet for at udstykke nye grunde, ville vi kunne undnytte restrummeligheden i byen. Det er en attraktiv grund, der burde kunne sælges. Vi har før brugt den til festivaller, men nu har vi jo en festivalplads på havnen. Den har også været tænk sammen med bygningen ved siden af, men nu hvor vi har et rytmisk spillested, skulle vi så ikke få solgt grunden? 

Men når det er sagt, så er vi godt tilfredse med udspillet til budgetsaftale, der blandt andet indeholder et hæderligt tilbud til sejlklubben, der efter vores mening betyder, at Fanø kommune lever op til vores tidligere kontraktlige forpligtigelser. 

Vi er rigtig glade for, at vi fastholder af fripasordningen (kan for eksempel bruges til at betale for idrætskontingenter for mindre bemidlede børn). På trods af effektiviseringskrav er vi trods alt en velstillet kommune, der skal tilgodese dem, der har mindst. 

Skolen får et økonomisk løft og frigivelse af opsparet budgetoverskridelse og ældreområdet får ligeledes de nødvendige ressourcer til ældrepleje og genoptræning. 

Byrådet afsætter penge til flere offentlige toiletter, som vi blandt andet har talt om på Grønt Råd og laver en pulje til flere lygtepæle, et ønske som blandt andet Seniorrådet har bragt frem. 

Vi er blevet enige om at afsætte penge til flere og bedre skraldespande, der muliggør sortering, der hvor gæsterne er. Det har været en mærkesag for Fanø Lokalliste da vi mener, at Fanø kan blive langt bedre til sortering og genanvendelse end vi er i dag. 

Der er af afgørende betydning for os, at vi er blevet enige om grunddigt at gennemgå vores SFO og klubtilbud ligesom erhvervsfremmeindsatsen skal granskes. Vi skal bruge pengene rigtigt og der hvor det giver mening og har størst effekt. 

Herudover er vi godt tilfreds med at der tilføres flere penge til naturplejeområdet, således at vi kan fortsætte arbejdet med at få lokale dyr til at afgræsse kommunale og private naturarealer. 

Så alt i alt en masse fornuftige tiltag. Vi ser frem til borgermødet i morgen onsdag d. 13. september kl 19.00 på Fanø Skole og de evt. høringssvar der måtte indsendes til kommunen inden 20. september.

24. august 2017 - Fanø Lokalliste er klar med et stærkt hold til kommunalvalget

Fanø Lokalliste er stolte over at kunne præsentere et stærkt hold ved det kommende kommunalvalg. Et højt erfaringsgrundlag og forskellige kompetencer i opstillingen skal sikre Fanø Lokallistes mål om at udvikle en moderne og erhvervsvenlig kommune med en attraktiv bosætningsprofil. Målet skal opnås i samskabelse med erhverv, borgere og foreninger med et bæredygtigt hensyn til miljøet - og alt det som gør Fanø til noget særligt!

Listen omfatter lige nu:

Kristine Kaas Krog, borgmesterkandidat og nuværende formand for Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget og erfaring fra talrige bestyrelsesposter og bred erhvervserfaring.

Henning Kjærgaard, mangeårig Social- og kulturchef hos Fanø Kommune, formand for Fanø Jazz og næstformand i Skibsfarts og dragtsamlingen. Hennings interesse er især kulturområdet og seniorpolitikken.

Merete Engsted, mangeårigt medlem af Fanø Byråd og tidligere formand for Børne- og Kulturudvalget samt formand for Sønderho Borgerforening. Merete er kendt for sit stærke engagement i arbejdet for et aktivt og attraktivt Fanø for nuværende og kommende borgere.

Karen Marie Bay Jensen, til daglig skolelærer i Esbjerg Kommune. Mor til tre. Karen Marie brænder især for familie-, dagpasnings- og skoleområdet.

Men vi har plads til flere, så hvis du kan se dig selv på vores liste og ønsker at gøre din indflydelse gældende, så kontakt os.

Fanø Lokalliste tager afsæt i et grundigt politisk program under overskrifterne: ”Social ansvarlighed – Vi tager hånd om hinanden”, ”Udvikling på hele øen med respekt for historien og øje for fremtiden”, ”Grøn og Sikker Ø”, ”Kultur- og Natur Ø” samt ”Sammen kan vi mere”. Læs mere på fanolokalliste.dk, hvor du også kan komme i dialog med os.

Vi glæder os meget til at præsentere vores program hen over de næste måneder. Du vil bl.a. kunne følge os i de lokale medier, på vores hjemmeside og Facebookside samt ved valgmøderne frem mod valget.

Fanø Lokalliste står for åbenhed og dialog. Vi tror på, at de bedste resultater og mest langtidsholdbare løsninger for Fanøs udvikling skabes sammen med borgerne. Vi vil derfor arbejde for, at byråd og forvaltning i større grad involverer de mennesker, som de kommunale initiativer omhandler. Vi tror på samarbejde. Med os vil der blive tænkt i tættere tværpolitiske løsninger. Afsættet skal være en ambitiøs visionsproces, som skal inddrage hele byrådet, og dermed knytte bånd om Fanøs udvikling.

Med vores brede erfaring, solide fundament og visioner for Fanø, er vi klar til valget i november. Kristine Kaas Krog er Fanø Lokallistes bud på en kommende borgmester for et Fanø i udvikling og i et tæt samarbejde med vores naboer.

Med ønsket om en spændende valgkamp,

Fanø Lokalliste

22. august 2017 - Kollektiv trafik sendes i udbud

I går afholdte vi det første byrådsmøde efter sommerferien. Et af punkterne omhandlede udbud af den kollektive trafik.

Udgangspunktet for at forlade Sydtrafik og etablere en lokal kollektiv trafik på Fanø er 1) at få en mere fleksibel løsning, der evt kan udnytte nogle lokale muligheder for samtransport og 2) at der skal spares 1 mio. kr. på dette driftsområde.

I forslaget samler vi den kommunale kørsel og den offentlige bustransport i et udbud med to ruter, så der kan bydes på begge eller enkeltvis. Der vil derfor også være mulighed for at opnå synergi for en vognmand, ved at byde på begge pakker.
Som med alt andet nyt, vil der ganske sikkert opstå små startvanskeligheder og evt. behov for at ændre mindre ting i køreplanen.

Der vil derfor bliver skrevet ind i udbudsmaterialet, at der skal kunne ske ændringer indenfor en ramme på +/- 20%. Det betyder, at vi kan gøre os nogle erfaringer og måske ændre lidt undervejs. (er der f.eks. brug for en senere aftenafgang fredag, lørdag, søndag)

Der er aftalt møde med handicaprådet og med seniorrådet, derudover bliver der et informationsmøde for de borgere, som vil høre mere om den nye lokale kollektive trafik. Vi håber naturligvis også at brugerne af bussen vil gøre os opmærksomme på evt. uhensigtsmæssigheder når den nye løsning træder i kraft efter nytår.

Vi har allerede fået ønsker om at kunne medbringe cykler og barnevogne samt at man koordinerer med ringetiderne på skolen og åbningstiderne i klub og fritidstilbud. Det er naturligvis viderebragt som ønsker.

Vi håber meget, at der er nogle der kan se en synergi i at byde på opgaven og samtidig vil køre taxa på Fanø. Der sker store ændringer med taxaloven efter årsskiftet og vi ved fra vores nuværende taxavognmand, at det er meget svært at drive taxa på Fanø.

Ved at give denne lokale mulighed for at samle trafikken håber vi altså på lavere omkostninger, mere fleksibilitet og en mulighed for at tilbyde vores gæster, borgere og erhvervsliv mulighed for fortsat at ringe efter en taxa.