Hvorfor skal du stemme på Fanø Lokalliste?

Fordi vi tager Fanøs vision om ”kvalitet i livet – hele livet” seriøst!

Der skal være kvalitet i at leve og bo på Fanø – fra vugge til grav. Og vi tror på at denne kvalitet ikke blot skal skabes FOR borgerne, men også MED borgerne.

Inddragelse, åbenhed og samskabelse er derfor begreber vi vil sætte i centrum.

Det er i fællesskabet mellem byråd og borgere, at vi bedst kan skabe en bæredygtig udvikling for Fanø. En udvikling vi tror på skal anskues tæt på, sammen med de borgere, som den berører, men også i et længere visionært fremtidsperspektiv for Fanø, hvor man sætter barren højt og tør tænke stort.

Fanøs selvstændighed skal overleve på samskabelse og ved hjælp af bæredygtig udvikling. I Fanølisten mener vi, at målet om en robust, moderne og fremsikret kommune skal findes i, at Fanø forbliver og fortsat udvikles til et attraktivt sted at bo og drive erhverv.

Hvordan vi vil gøre dette, kan du læse mere om her

Social ansvarlighed - vi tager hånd om hinanden

For at vi kan skabe kvalitet i livet for alle, skal der nogen gange trækkes på fællesskabet. Fanø Lokalliste sætter kernevelfærden for familier, for de ældre og for de socialt udsatte i centrum. Det er grundlaget for en moderne kommune. Samtidig tror vi på, at man netop på Fanø har muligheden for at skabe en bedre kvalitet i velfærden i samskabelse med borgerne. Vi vil derfor udfordre os selv på, at tænke ø-løsninger i stedet for standardløsninger, ved at involvere både erhvervsliv og de frivillige og de pårørende. Den rigtige løsning for Fanø er ikke altid blot den billigste løsning. 

 

I Fanø Lokalliste mener vi, at det er vigtigt at understøtte et varieret udbud af fritidstilbud, således at der plads til at alle kan få et godt fritidsliv. Vi bliver alle rigere af mere kreativitet, sundhed og motion. Fanø Lokalliste har ikke opgivet tanken om, at der kan blive etableret indendørs svømmefaciliteter på Fanø. Men vi ved nu, at det kræver, at vi indtænker nye og anderledes løsninger. I Fanø Lokalliste vil vi fortsat gå efter at kunne realisere denne drøm for Fanø.

Fanø Lokalliste vil sætte Fanø Skole i centrum. Vi tror på, at vi sammen med borgerne kan udvikle og skabe den bedste folkeskole på Fanø. Vi vil sikre grundlaget for en folkeskole med fokus på rummelighed, trivsel, læring. Vi tror også på dette område på samskabelsens muligheder, og på at vi når længere, hvis vi bringer forældrene tættere på skolen, og giver dem både mere indblik og indflydelse.

Vi vil sætte fokus på indholdet og målene med Skole-fritidsordningen.

Vi mener, at vi er kommet godt i gang med skolens nye organisering, og at vi skal videre ad dette spor. Ideen om den åbne skole skal vi også videreudvikles gerne under overskriften "Natur- og Kulturrygsæk" - vi skal videre med at udvikle på samarbejdet mellem skolen og øens museer, erhvervsliv og foreninger.

Fanø Lokalliste ser fremgangen i børnetallet som en fremtidssikring af Fanø som et levende samfund. Vi skal fortsat i kommunens politik og prioriteringer vise omverdenen, at på Fanø, der VIL vi børnene og deres familier. Kvaliteten i øens pasningstilbud skal bevares og udvikles med fokus på, at der bl.a. fortsat skal være flere valgmuligheder for pasningen gennem dagplejen, vuggestue og 3 børnehaver. Der skal sikres kvalitet i pasningen med fokus på læringsmålene og det pædagogiske indhold.

Fanø skal også for fremtiden sikres som et attraktivt sted at bo på tværs af generationer. For at sikre fremtiden, bør vi allerede nu tage højde for udviklingen, hvor kommunen i plejetilbuddene skal håndtere flere og flere kroniske lidelse og stå for opfølgningen i sygeforløb fra det tidspunkt, hvor kommunens borgere udskrives fra sygehuset. Kvalitet i livet tager afsæt i en politik for forebyggelse, genoptræning, og på at der i samskabelse med borgerne kan skabes initiativer for sociale netværk for ensomme borgere i seniorlivet. Fanø Lokallisten mener, at vi bør have dette for øje, når vi skal være med til at udvikle fremtidens botilbud for seniorer på Fanø. Den voksende gruppe af aktive seniorer er kæmpe aktiv for Fanø. Fanø Lokalliste ser ”guldet” i det grå hår. 

Social ansvarlighed - Vi tager hånd om hinanden betyder helt kortfattet, at vi vil:

 • understøtte kreativitet, sundhed og motion i fritidstilbuddene.
 • arbejde for et godt og tæt samarbejde mellem Fanøs forskellige institutioner.
 • understøtte at skole og fritidstilbud kvalitetssikres og udvikles til gavn for kommunes børn og unge.
 • give grundlag for en folkeskole med fokus på rummelighed, trivsel, læring. Vi søger at øge fokus på samarbejdet mellem Fanø Skole og ungdomsuddannelserne i Esbjerg.
 • have fokus på forebyggelse, genoptræning samt de sociale relationer i seniorlivet.
 • have fokus på de rigtige botilbud til seniorer.
 • Vi vil fortsat undersøge mulighederne for at etablere indendørs svømmefaciliteter.
 • arbejde for at udbud i Fanø Kommune ikke kun vælges ud fra laveste pris men også kan omfatte sociale klausuler og bæredygtige alternativer.
 • udfordre os selv på at tænke ø-løsninger i stedet for standardløsninger ved gennem samskabelse at involvere både erhvervsliv og de frivillige i sociale indsatser. 

Udvikling på hele øen med respekt for historien og øje for fremtiden

Fanø Lokalliste er optaget af, at den udvikling, som vi kan være med til at præge og sker med omtanke. En forkert udvikling kan ødelægge det, som vi lever af og det som vi holder af ved Fanø. Fanøs kvaliteter kendes af mange, og har gjort at flere vælger øen, både når det handler om Fanø som feriedestination eller når flere vælger at bosætte sig. En udvikling med omtanke kræver både planlægning og samskabelse med borgerne.

Vi vii arbejde for, at der bliver udarbejdet en professionel handleplan for udviklingen af Fanø som attraktiv og bæredygtig feriedestination. Handleplanen skal naturligvis laves i tæt samarbejde med foreninger og erhverv.

Fanø er inde i en god udvikling i forhold befolkningstallet. Men man skal huske på, at denne positive udvikling ikke er givet på forhånd for et øsamfund i Danmark. Det kræver målrettet kommunikation og strategi at nå dertil. Fanø Lokalliste ønsker at understøtte udviklingen af bosætningsinitiativerne i Fanø Kommune. Og vi mener, at det er hele øsamfundet, som skal bosættes – både i den sydlige og i den nordlige ende af øen. En vigtig indsats vil være at sørge for at vi kan bevare antallet af helårshuse i både Nordby, Rindby og Sønderho.

I Fanø Lokalliste vil vi også arbejde for at skabe et varieret udbud af boliger og byggegrunde til både private og erhverv, samt udvide udbuddet af lejeboliger. Flere og flere vælger at bosætte sig i sommerhusområderne, og for dem skal der også sikres gode tilbud for fremtiden.

Fanø Lokalliste mener, at udvikling med omtanke skal sikres via god planlægning og inddragelse af borgere og interessenter. I Fanø Lokalliste ønsker vi lokalplaner, der sikrer en respektfuld og miljøbevidst udvikling af Fanø, men også lokalplaner, som er tilpasset den tid vi lever i. For dem som søger at bygge nyt, udvide eller bygge om, skal der også fortsat arbejdes for, at Fanø Kommune altid tilbyder objektiv, effektiv og dialogbaseret sagsbehandling.

Udvikling på hele øen med respekt for historien og øje for fremtiden betyder helt kortfattet, at vi vil:

 • arbejde for at der bliver udarbejdet en professionel handleplan for udvikling af turismen i samarbejde med foreninger og erhverv således at Fanø forbliver en attraktiv feriedestination.
 • skabe grundlag for en effektiv kommunikation af Fanø som bosætningskommune
 • tilstræbe lokalplaner, der sikrer en respektfuld og miljøbevidst udvikling af Fanø, men tilpasset den tid vi lever i.
 • arbejde for et varieret udbud af boliger og byggegrunde til private og erhverv – herunder fokus på lejeboliger.
 • arbejde for at Fanø Kommune altid tilbyder objektiv, effektiv og dialogbaseret sagsbehandling.
 • gøre hvad vi kan for bevarelse af helårshuse i både Nordby, Rindby og Sønderho.
 • arbejde for gode tilbud til borgere på hele øen – også dem der har valgt at bosætte sig i sommerhusene.

Billedet er et eksempel på kystsikring i Lemvig, Le Mur

Grøn og sikker Ø

Miljø og bæredygtighed er globale emner med lokale perspektiver.

Forureningen kender ingen grænser og kan ødelægge fremtiden for vores efterkommere. På Fanø kender vi problematikken, når der hvert år skylder tonsvis af affald i land på øens vestvendte kyst.

I Fanø Lokalliste prioriterer vi ren Ø af ren kærlighed til Fanø.

Gode planer for affaldshåndtering, spildevand, energi mv. er desuden afgørende for at Fanø kan få den grønne profil vi fortjener. 

Også turister er i stigende grad bevidste forbrugere, som ser hvad øen har, men også hvis øen mangler noget eller lader stå til. Derfor mener vi, at det er vigtigt at Fanø kommune går foran, når det handler om bæredygtige tekniske og energirigtige løsninger i bygninger og byrum.

Vi tror på, at vi også på dette område via samskabelse kan fremme de bedste grønne initiativer på Fanø.

Fanø Lokalliste tænker sikkerhed og tryghed for borgerne. En sikker færgeforbindelse til fastlandet er livsnerven og altafgørende for, at vi kan bevare et levende øsamfund. Vi har pendlere og sommerhusejere der er afhængige af en driftssikker og serviceorienteret færge for at kunne komme på arbejde.

I Fanø Lokalliste vil vi arbejde målrettet for at sikre det optimale antal færgeafgange, en fortsat optimering af de logistiske forhold omkirng færgetrafikken via maksimal lokal indflydelse på færgeoverfarten.

I Fanø Lokalliste ønsker vi gennem nye løsninger at øge trafiksikkerheden på hele øen. Vi ønsker at Fanø skal være det foretrukne område for børnefamilier, seniorer og kvalitetsbevidste turister. Vi tror på, at sikre og attraktive byrum er en vigtig parameter for disse mennesker.  

Fanø Lokallisten bakker op om en kommunal opsparing til digeforhøjelser. Vi mener samtidig, at man på Fanø skal tænke nyt i forhold til projekter, som kan kombinere kystsikring med det rekreative byrum og at vi skal skabe alliancer med andre kommuner for at sikre handling.

Grøn og sikker Ø betyder helt kortfattet, at vi vil:​

 • fremme grønne initiativer på øen.
 • arbejde for det optimale antal færgeafgange samt maksimal lokal indflydelse på færgeoverfarten.
 • prioritere ren ø og gode basisfaciliteter for gæsterne.
 • arbejde for at Fanø kommune går foran, når det handler om bæredygtige tekniske løsninger i bygninger og byrum.
 • arbejde for forøget trafiksikkerhed.
 • prioritere forsat opsparing til digeforhøjelser samt opstart af projekt, der omhandler kystsikring, som del af det rekreative byrum.

Fanø som Kultur- og Natur Ø

Målt på naturkvalitet/diversitet hører Fanø til i toppen af den danske naturindeks. Øen er en fuldstændig del af Nationalpark Vadehavet og områderne omkring øen er kommet på UNESCOs Verdensarvsliste. I Fanø Lokalliste ser vi potentialet og vi vil styrke arbejdet med natur- og kulturformidlingen gennem flere midler til udviklingen af området.

Selvom det lyder enkelt, erkender vi, at det kan være svært at komme ud over rampen. Derfor vil vi gerne være med at understøtte at også Fanøs erhvervsliv, får mest muligt ud af brandet Nationalpark Vadehavet og UNESCO’s Verdensarv.

Kulturen på Fanø er ligesom naturen ganske enestående. I Fanø Lokalliste ønsker vi at understøtte og udvikle øens forskelligartede kulturelle tilbud. Lokallisten vil vi ligeledes tage initiativ til at videreudvikle Fanø Kulturskole.

Fanø er karakteriseret af frivillighed og engagement i en grad, der næppe findes noget andet sted i landet. Kultur- og fritidstilbuddene er en del af kommunens tiltrækningskraft og et højt aktivitetsniveau på hverdagsaktiviteter som sport, kultur, musik og bibliotek er vigtige parametre i et sundt fritidsliv.

Ildsjæle arbejder på tværs af baggrund og alder for at skabe levende tilbud for Fanøs borgere. Fanø Lokalliste ønsker at fastholde dette engagement gennem samskabelse. Vi tror på at tidlig og seriøs involvering af foreningerne og de frivillige skaber de bedste og mest langsigtede løsniger. Det kræver åbenhed og tillid fra både kommune og de frivillige og det kræver at vi alle er klar til at tage et fælles ansvar. 

I Fanø Lokalliste har vi allerede i sidste byrådsperiode været med til at sikre etablering af nye rekreative stier i naturen, til glæde for både lokale og øens gæster. Stierne forbinder øen på kryds og tværs, og skaber enestående oplevelser i naturen.

I byerne finder man også gamle stier, som giver unikke oplevelser i Fanø Kulturarv. Fanø Lokalliste vil sikre udvikling og vedligeholdelse af stisystemer i by og naturområder samt formidlingen af de oplevelser man får undervejs.​

Fanø som kultur- og natur Ø betyder helt kortfattet, at vi vil

 • sikre at Fanøs erhvervsliv får mest muligt ud af brandet Nationalpark og Unesco’s Verdensarv.
 • arbejde for at der bliver afsat midler til udvikling af natur- og kulturvejledning.
 • udvikle kulturskolen.
 • sikre fortsat udvikling og vedligeholdelse af stisystemer i by og naturområder.
 • understøtte og udvikle vores forskelligartede kulturelle tilbud sammen med de frivillige.

Sammen kan vi mere

I Fanø Lokallisten mener vi, at man finder de bedste og mest rationelle løsninger, ved at skabe noget sammen – dette kaldes ”samskabelse”, og er et nøglebegreb for vores politik.

Samskabelse betyder for os, at kommune, erhvervsliv og frivillige i fællesskab søger at udvikle de faciliteter, aktiviteter eller servicetilbud, som giver mening for den enkelte gruppe. Det kræver involvering i hele processen fra ide over implementering til finansiering og drift.

 

Samskabelse betyder også, at vi skal turde satse mere på åbenhed i byrådet. Vi skal bruge mere tid på at vende emner og ideer på temamøder internt i byrådet og med de relevante interessenter. Tænke på tværs af siloer og nedbryde administrative barriere og fastlåste handlingsmønstre. 

Vi vil derfor arbejde for, at byråd og forvaltning i større grad involverer de mennesker, som de kommunale initiativer omhandler. Vi tror på samarbejde. Med os vil der blive tænkt i tættere tværpolitiske løsninger. Afsættet skal være en ambitiøs visionsproces, som skal inddrage hele byrådet, og dermed knytte bånd om Fanøs udvikling. 

Hvor man i andre kommuner taler om stordriftsfordele, taler vi på Fanø om smådriftsfordele.

Vi ønsker, at Fanø skal forblive en selvstændig kommune, men vi erkender også, at dette kun lykkes, hvis vi bruger vores knappe ressourcer med omtanke. Vil skal fokusere på det vi er gode til og udlicitere, der hvor vi ikke har ressourcerne og kompetencerne.

Vi mener derfor, at Fanø Kommune fortsat skal have fokus på et stærkt samarbejde med vores naboer i Business Region Esbjerg for jobskabelse og bosætning og samarbejde med Holland og Tyskland omring Vadehavet og miljøet.

Sammen kan vi mere.