Vi vil det brede samarbejde

Fanø Lokalliste er en tværpolitisk liste. Vi kan derfor fokusere på de nære udfordringer uden at være bundet af landspolitiske interesser.

Fanø Lokalliste vil i det kommende Byråd være garant for det brede samarbejde, der kan være med til at udvikle øen med respekt for historien og med øje for fremtiden.

Børn og unge

Vi vil understøtte og udvikle kommunens pasningstilbud, herunder sikre at normeringerne følger med børnetallet.
Forsat udvikling af Skole og SFO.  Eleverne skal opleve skoletiden som et trygt fundament for voksenlivet.
Støtte op om udvikling af klubtilbud, samt støtte op om foreningsarbejdet på idrætsområdet, herunder optimale faciliteter for foreningernes virke. 

Ældre- og sundhedsområdet  

Vi vil sikre at det nye byråd går i gang med projekt nyt plejehjem/renovering af bestående plejehjem allerede fra januar 2022.
Seniorboliger bør indtænkes i dette projekt.
Vi vil have fokus på kvalitet i vores genoptræningstilbud.
Personlig pleje og hjælp skal i videst muligt omfang udføres af kommunalt personale

Bosætning

Vi vil have fokus på et varieret udbud af boligformer herunder flere lejeboliger.  Der er måske behov for at vi får en egentlig boligpolitik i kommunen.
Færgepriserne skal holdes i ro i forhold til de borgere der dagligt pendler fra Fanø til jobs i fastlandet.
Bosætningskampagne skal igangsættes og gerne prioriteres overfor de der daglig pendler ind til øen.

Kultur og Natur

Vi vil fortsætte samarbejdet om Nationalpark Vadehavet og UNESCOs Verdensarv og samtidig sikre, at dette arbejde tilgodeser borgere og erhvervsliv. 
Vi vil fortsat støtte op om og gerne udvikle kulturskolesamarbejdet med Esbjerg Kommune.
Vi vil understøtte og udvikle vores forskelligartede kulturtilbud sammen med de frivillige og til alle aldersgrupper.
Vi skal passe på naturen og vil derfor arbejde for at naturplejen tilbageføres til Fanø Kommune.

Turisme og Bæredygtighed

Vi er optaget af, at udviklingen på turismeområdet sker med øje for kvalitet og ikke kvantitet.
Synliggørelse af samarbejdet i turistdestination Vadehavskysten - Esbjerg/Fanø.
Vi skal sikre bæredygtighed og ser gerne en debat om hvor mange turister øen kan bære set i forhold til natur, infrastruktur samt fortsat rum til kommunens borgere.
Bæredygtighed skal tænkes ind i fremtidige løsninger på bl.a. energi, klima og trafikområdet. Kommunale biler og bussen skal være eldrevne.

Byggeri og infrastruktur

Vi vil have fokus på at der ved ombygning og nybyggeri i såvel byerne som land- og sommerhusområderne bygges med respekt for naturen samt bestående byggeri. Vi skal have større fokus på såvel byggehøjde, placering og omfang af byggeri i forbindelse med kommende revisioner af kommuneplanen.
Vores cykelstier trænger til renovering – vi ser gerne dette arbejde igangsat i 2022.
Et brugerpanel skal inddrages i forbindelse med udarbejdelse af køreplanerne for bussen ikke kun primære brugere men også turisterhvervet.
En ny trafikplan skal indeholde lavere hastighedsgrænser og tage hensyn til de svage trafikanter.

Social ansvarlighed

Fanø Lokalliste har fokus på at borgerne får en ordentlig og rigtig behandling i den kommunale administration i kommunen såvel i forbindelse med forløb der varetages af Jobcenteret i Esbjerg.
Vi vil derfor sikre at kommunens medarbejdere, der er kommunens vigtigste ressourcer, har de rigtige kompetencer og oplever at blive værdsat.
Vi skal turde hjælpe hinanden og støtte op om de der har en svær tid pga. arbejdsløshed, sygdom eller andet.