Vi vil det brede samarbejde

Fanø Lokalliste vil i det kommende Byråd være garant for det brede samarbejde, der kan være med til at udvikle øen med respekt for historien og med øje for fremtiden. 

Børn og unge 

· Vi vil understøtte og udvikle kommunens pasningstilbud, herunder sikre at normeringerne følger med børnetallet. 

· Forsat udvikling af Skole og SFO. Eleverne skal opleve skoletiden som et trygt fundament for voksenlivet. 

· Støtte op om udvikling af klubtilbud, samt støtte op om foreningsarbejdet på idrætsområdet, herunder optimale faciliteter for foreningernes virke. 

Ældre- og sundhedsområdet 

· Vi vil sikre at det nye byråd går i gang med projekt nyt plejehjem/renovering af bestående plejehjem allerede fra januar 2022. 

· Seniorboliger bør indtænkes i dette projekt. 

· Vi vil have fokus på kvalitet i vores genoptræningstilbud. 

· Personlig pleje og hjælp skal i videst muligt omfang udføres af kommunalt personale 

Bosætning 

· Vi vil have fokus på et varieret udbud af boligformer herunder flere lejeboliger. Der er måske behov for at vi får en egentlig boligpolitik i kommunen. 

· Færgepriserne skal holdes i ro i forhold til de borgere der dagligt pendler fra Fanø til jobs i fastlandet. 

· Bosætningskampagne skal igangsættes og gerne prioriteres overfor de der daglig pendler ind til øen. 

Kultur og Natur 

· Vi vil fortsætte samarbejdet om Nationalpark Vadehavet og UNESCOs Verdensarv og samtidig sikre, at dette arbejde tilgodeser borgere og erhvervsliv. 

· Vi vil fortsat støtte op om og gerne udvikle kulturskolesamarbejdet med Esbjerg Kommune. 

· Vi vil understøtte og udvikle vores forskelligartede kulturtilbud sammen med de frivillige og til alle aldersgrupper. 

· Vi skal passe på naturen og vil derfor arbejde for at naturplejen tilbageføres til Fanø Kommune. 

Turisme og Bæredygtighed 

· Vi er optaget af, at udviklingen på turismeområdet sker med øje for kvalitet og ikke kvantitet. 

· Synliggørelse af samarbejdet i turistdestination Vadehavskysten - Esbjerg/Fanø. 

· Vi skal sikre bæredygtighed og ser gerne en debat om hvor mange turister øen kan bære set i forhold til natur, infrastruktur samt fortsat rum til kommunens borgere. 

· Bæredygtighed skal tænkes ind i fremtidige løsninger på bl.a. energi, klima og trafikområdet. Kommunale biler og bussen skal være eldrevne. 

Byggeri og infrastruktur 

· Vi vil have fokus på at der ved ombygning og nybyggeri i såvel byerne som land- og sommerhusområderne bygges med respekt for naturen samt bestående byggeri. Vi skal have større fokus på såvel byggehøjde, placering og omfang af byggeri i forbindelse med kommende revisioner af kommuneplanen. 

· Vores cykelstier trænger til renovering – vi ser gerne dette arbejde igangsat i 2022. 

· Et brugerpanel skal inddrages i forbindelse med udarbejdelse af køreplanerne for bussen ikke kun primære brugere men også turisterhvervet. 

Social ansvarlighed 

· Fanø Lokalliste har fokus på at borgerne får en ordentlig og rigtig behandling i den kommunale administration i kommunen såvel i forbindelse med forløb der varetages af Jobcenteret i Esbjerg. 

· Vi vil derfor sikre at kommunens medarbejdere, der er kommunens vigtigste ressourcer, har de rigtige kompetencer og oplever at blive værdsat. 

· Vi skal turde hjælpe hinanden og støtte op om de der har en svær tid pga. arbejdsløshed, sygdom eller andet.