Vedtægter

Fanø Lokallistes vedtægter er godkedt på den stiftende generalforsamlingen d. 20. januar 2015

 1. Foreningens navn er Fanø Lokalliste, og dens hjemsted er Fanø kommune.
 2. Fanø Lokallistes formål er at inddrage borgerne i de kommunale beslutninger for at fremme udviklingen af kulturliv, erhvervsliv og bosætning samt opstille kandidater til kommunalvalg.
 3. Fanø Lokalliste er uafhængig af landspolitiske interesser.
 4. Enhver som er bosat på Fanø og tilslutter sig foreningens formål og værdigrundlag samt betaler kontingent kan være medlem. Bestyrelsen fastsætter kontingent, som fremlægges på generalforsamlingen. Opkrævning af kontingent foranlediges af bestyrelsen hvert år i 3. kvartal. Kontingentrestance udover 1 måned medfører at medlemskabet ophører uden yderligere meddelelse.
 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år og senest ved udgangen af maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel. Generalforsamlingen annonceres på Fanø Lokallistes hjemmeside og Facebookside. Medlemmerne får desuden personlig indkaldelse pr. mail. Det er kun medlemmer, der har adgang og stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer kan stemme ved fuldmagt. Hvert medlem har 1 stemme og beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Forslag fra medlemmer indsendes senest 2 dage før generalforsamlingen til formanden. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
 • Valg af ordstyrer og referent
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/kasserer.
 • Aflæggelse af bestyrelsens beretning v/formanden.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af 1 suppleant.
 • Valg af revisor
 • Fremlæggelse af budget og kontingent
 • Forslag fra medlemmerne
 • Eventuelt
 • I valgår skal der på genralforsamlingen ligeledes opstilles og vælges en kandidatliste til kommunalvalget. Bestyrelsen bestemmer i samråd med kandidaterne om opstillingen skal være sideordnet eller listeopstillet
 1. Bestyrelsen består af 5 personer i alt. 4 personer valgt blandt foreningens medlemmer derudover udpeges 1 medlem blandt Fanø Lokallistes byrådsmedlemmer. Disse vælges for 2 år ad gangen og er på valg efter tur med henholdsvis 2 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år. Byrådsmedlemmet udpeges hvert år og suppleanten er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 2. Bestyrelsen har ansvar for ledelsen af Fanø Lokalliste mellem generalforsamlingerne.
 3. Imellem generalforsamlingerne skal bestyrelsen indkalde til mindst 2 medlemsmøder med henblik på at fremme Fanø Lokallistes formål. Der kan nedsættes arbejdsgrupper.
 4. Fanø Lokalliste medlemmer af byrådet har ansvar for det daglige politiske arbejde.
 5. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Formand og kasserer tegner foreningen.
 6. Et medlem kan af en flertalsbeslutning i bestyrelsen ekskluderes fra foreningen, såfremt medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter eller på anden måde modarbejder foreningens arbejde eller værdigrundlag. Alle eksklusioner fremlægges på førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse. Anmodning om genoptagelse som medlem kan fremsendes som forslag til en ordinær generalforsamling.
 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis 2/3 af medlemmerne ønsker dette og samtidig meddeler bestyrelsen hvilke emner, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling varsles og indkaldes på samme måde som en ordinær generalforsamling.
 8. Vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen.
 9. Foreningen kan nedlægges, hvis 2/3 af samtlige medlemmer ønsker dette. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen inden 30 dage indkalde til en ny generalforsamling, hvor nedlæggelsen kan ske, hvis 2/3 af de fremmødte ønsker det. Foreningens midler skal i så fald tilfalde et almennyttigt formål på Fanø.